• naše weby..
 • ..
 • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Porovnání měst

Zajímá Vás, jak města porovnat z pohledu udržitelného rozvoje?
Podle jakých kritérií či oblastí?
Díky těmto Auditům udržitelného rozvoje naleznete odpovědi
na otázky...

Jak témata řeší různá města?
Jak vnímají své silné a slabé stránky a jak je vidí externí experti?
Jak měří aktuální stav a s jakými daty pracují?
Kde jsou excelentní výsledky a inspirace pro ostatní?

Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost
Rozbalit všechna +

10 Globální odpovědnost

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město šířilo myšlenku faitrade cca od roku 2006. Od roku 2014 jsme se stali FT městem, plmíme daná kritéria. Fairtradové produkty nabízíme v rámci pravidelných akcí a kampaní pro veřejnost. Myšlenku fair trade nám pomáhají šířit i naše partnerské organizace.

V grantech Zdravého města a MA 21 je zařazeno téma globální odpovědnost.

Dle možností se zařazujeme do realizace rozvojových projektů,především ve spolupráci se SMO.

Město má zastoupení v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem – Energy Cities (prostřednictvím členství v Paktu starotů a primátorů).

Hodnocení oponenta 0
Trend ↑ zlepšující se

V oblasti 10.1. je situace uspokojivá a dle mého názoru se za poslední tři roky o něco zlepšila, proto u trendu dávám hodnocení +1.

Souhlasím se sebehodnocením města. U návodných otázek se podruhé zmiňuje "Od roku 2017 je realizována nová akce pro školy Chrudim.... pak byl dárkový certifikát na Skutečný dárek". Tuto větu bych tedy u 10.1.2. vypustil a ponechal bych ji jen u 10.1.1.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město podporuje etický obchod, od roku 2009 se začalo zabývat myšlenkou fair trade (FT) a v současné době působí jako jedno z předních Fairtradových měst v ČR. V Litoměřicích se koná velké množství osvětových akcí, aktivně pracuje koordinátor FT a řídící skupina pro FT, propagace FT je velká, vývojový trend je vzestupný. Podpora města nad rámec etického obchodu probíhá, s městem spolupracují NNO věnující se rozvojové spolupráci. Humanitární pomocí bylo podpořeno partnerské město na Filipínách. Zaměstnanci města poskytují příspěvek na rozvojovou spolupráci či humanitární pomoc. V roce 2016 město Litoměřice vyčlenilo z rozpočtu města částku 50 000 Kč na rozvojovou spolupráci, která je již pevně zakotvená v rozpočtu města. V budoucích letech bude snaha o navýšení finančních prostředků na rozvojovou spolupráci.
Město má zastoupení v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem – Energy Cities.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město dlouhodobě podporuje etický obchod, v rámci MÚ existuje koordinátor pro Etický obchod. Trend využívání Fair trade je zatím vzestupný, i když se už možná blíží svému nasycení.

Město Litoměřice má dlouhodobě partnerské město na Filipínách a jako jedno z mála obcí v ČR poskytuje ročně na rozvojovou spolupráci 50 000 Kč (tedy cca 2 Kč na jednoho obyvatele města).

Litoměřice mají také zastoupení v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvoje - Energy Cities.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava dlouhodobě podporuje Biojarmarky, má partnerské město na Ukrajině, řada organizací ve městě spolupracuje či podporuje regiony v tzv. rozvojovém světě. Statutární město Jihlava se opakovaně zúčastnilo světové soutěže The LivCom Awards, pořádané OSN, v roce 2015 přijalo v Aalborgskou chartu a Aalborgské závazky, které se postupnými kroky snažíme realizovat (ICLEI).

Hodnocení oponenta +1

Po vyžádání byly doplněny příklady aktivit a spolupráce, proto souhlasím se sebehodnocením města.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Sebehodnocení 0

Situaci hodnotíme jako zlepšující se. V porovnání s ostatními členy NSZM ve vyšší kategorii a na úrovni celorepublikového průměru jako uspokojivou.

Hodnocení oponenta 0

Souhlasím s celkovým hodnocením. U 10.1.1. je sice situace pozitivní, ale u dalších dvou podbodů spíše stagnující (nicméně tyto dva  podbody jsou doplňující indikátory, nikoliv povinné).

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
10.1.1 Podporuje město myšlenku “etického obchodu”? Jakým způsobem?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Pro podporu a propagaci myšlenky fair trade máme v našem městě sestavenou řídící skupinu, kterou tvoří zástupci MěÚ, podnikatelé a NNO. Město Chrudim má dále schválenou deklaraci podpory fair trade, což byla jedna z podmínek pro udělení statusu Fairtradové město.

Město Chrudim podporuje fair trade již delší dobu nicméně až 1. října 2014 jsme se oficiálně zařadili k ostatním Fairtradovým městům. Stali jsme se tak osmým Fairtradovým městem v České republice a prvním v Pardubickém kraji.

Fairtradové produkty nabízíme v rámci pravidelných akcí a kampaní pro veřejnost jako např. Desatero problémů města Chrudim, Den Země, Chrudimský týden pro fair trade, Férový piknik, při pravidelných Komunitních útercích v Šanci pro Tebe, Chrudim za udržitelný svět, v tvořivé kavárně Café Zeměplocha – zaměřena na globální odpovědnost apod. Fairtradové občerstvení dále podáváme na jednání pracovních skupin, v sekretariátu starosty města je podávána FT káva. Partnerské organizace se také oficiálně zapojují do akce Férová snídaně.

Myšlenku fair trade nám pomáhají šířit i naše partnerské organizace.

Město Chrudim se prostřednictvím projektu Zdravé město Chrudim a MA 21 i v roce 2018 připojilo k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje, který probíhá ve dnech 30. května – 5. června 2018, akcí pro chrudimské žáky základních škol s názvem „Chrudim za udržitelný svět 2018“.  Cílem akce bylo přiblížit dětem, jaké problémy spojují běžná česká města a obce a jejich obyvatele s jejich protějšky v rozvojových zemích. Chtěli jsme ukázat naší mladé generaci, jak oni sami mohou svým šetrným a udržitelným chováním pomoci lidem žijícím tisíce kilometrů daleko. Akce vycházela z Cílů SDgS. Hlavní cenou byl "Skutečný dárek".

Jedno ze stanovišť bylo právě zaměřeno na problematiku férového obchodu.

Další ukázky propagace FT:

V roce 2017 proběhla  v Mama klubu v rámci Férové snídaně přednáška Mexiko Fér i nefér z cyklu „The Life Between Two Different Worlds –  Život mezi dvěma světy“.

Zdravé město Chrudim dále zpracovalo nové informační materiály a bannery.

V současné době je ve městě celkem 11 zařízení a provozoven s nabídkou FT zboží či občerstvení.

2016

Den Země: http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=9470

Chrudimský týden pro Fair trade: http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=9472

Férový piknik: http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=9471

2017:

Den Země: http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=8093

Chrudim za udržitelný svět:http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=8092

Férový piknik: http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=8036

2018:

Den Země: http://www.chrudim.eu/den%2Dzeme%2D2018/d-8450/p1=1979

Chrudimský týden pro Fair trade:http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=9478

Chrudim za udržitelný svět :http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=9480

Formou grantu Zdravého města a MA 21 byl pilotně vytvořen program pro školní družiny ZŠ na téma "Je obchod férový?"(rok 2016). Programu se účastnilo 15 tříd v rámci ŠD je celkovým počtem 353 dětí.

 • 10.1.A Etický obchod ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město se snaží ve spolupráci s podnikateli a NNO podporovat etický obchod. Tato problematika bývá součástí osvětových kampaní.

Ve městě jsou vytvářena globální partnerství, především ze strany škol či NNO – adopce na dálku.

Město spolupracuje s organizacemi zabývajícími se UR.

V roce 2017 byla připravena nová akce zaměřená na naplňování cílů SDgS pro školy. Nadále se stala součástí pravidelně pořádaných akcí.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Situace je v oblasti 10.1.1. dobrá a dle mého názoru se za poslední období tří let zlepšila.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Podpora města

Finanční podpora:

Od roku 2014 město finančně přispívá na akce etického obchodu prostřednictvím grantového systému "Program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích:

 • rok 2014 - alokace finančních prostředků 24 000 Kč
 • rok 2015, 2016 - alokace finančních prostředků 30 000 Kč
 • rok 2017 - Program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích navýšení finančních prostředků - 40 000 Kč více na www.komplanlitomerice.cz

Koordinace:

V rámci městského úřadu (úsek komunitního plánování) působí fairtradová koordinátorka pověřená koordinací a podpory fairtradových aktivit.

Městský úřad dává najevo svoji společenskou odpovědnost a zájem o aktivní podílení se na rozvojové spolupráci tím, že:

Řídící skupina pro FT

 • Na půdě úřadu je od roku 2011 ustanovena řídicí skupina, která musí mít alespoň tři členy. Jedním z nich je politický zástupce, který zprostředkovává kontakt s vedením úřadu. V současné době má skupina 21 členů složených ze zástupců  městského úřadu, škol, neziskových organizací, podnikatelského sektoru a aktivních občanů - viz příloha Seznam řídící skupiny FT na http://komplanlitomerice.cz/dokumenty-ft/32/32/0
 • Ke dni 1.1. 2017 byla převedena agenda Fairtrade na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
  V roce 2017 se tímto přesunem rozšířil počet zástupců města, kteří se účastní této skupiny.
 • Řídící skupina se aktivně  schází několikrát ročně, připravuje, schvaluje a vyhodnocuje  Akční plán pro FT na daný rok  - akční plány a informace o akcích jsou na http://komplanlitomerice.cz/dokumenty-ft/32/32/0.

Osvětové akce

 • V období 2011 - 2014:
  • 41 ochutnávek FT produktů, 9 velkých osvětových akcí (Férová snídaně, Africký férový festival DUN DUN, Férové město v pohybu), 6 workshopů, 6 výstav např. http://komplanlitomerice.cz/articlesection/udalo-se-ve-fairtrade/9/36/0
  • dne 30.10.2012 proběhla v Litoměřicích 1. národní fairtradová konference s mezinárodní účastí,
  • prezentace příkladů dobré praxe na 9 národních a mezinárodních konferencích
  • Konference Energie (pro) města 21. století (23. -24.10 2014)

Město pokračuje v nastaveném trendu  šířit povědomí o spravedlivém obchodě a propagaci fairtradových výrobků mezi obyvatelstvem a jako v minulých letech nabízí mnoho osvětových akcí a snaží se při každé příležitosti poukázat na hlavní principy Fair Trade.
Četnost osvětových aktivit ve městě Litoměřice se neustále zvyšuje, organizované ativity jsou propojovány mezi všemi věkovými i cílovými skupinami obyvatel, některé již mají letitou tradici.

V průběhu let 2015-2017 proběhlo 12 velkých osvětových akcí (Férová snídaně, Den rodiny, Dun Dun, Výstava na stomech) více viz www.komplanlitomerice.cz , počet výstav   s fairtradovou tematikou v letech 2015 - 2017 vzrostl na 12, ochutnávek proběhlo 48 -  při jednání na úřadě i mezi veřejností, 8 worshoopů s fairtradovou tématikou

Souhrn realizovaných akcí je uveden na http://komplanlitomerice.cz/articlesection/udalo-se-ve-fairtrade/9/36/0.dále http://shinebean.org/planujeme/dun-dun.html, http://shinebean.org/planujeme/africk%C3%BD-f%C3%A9rov%C3%BD-festival-dun-dun.html

Fairtradové provozovny

 • Na jaře 2012 proběhl za účasti žáků fairtradové Masarykovy školy a Zastupitelstva mládeže průzkum "Férové Litoměřice - průzkum místních provozoven" a od té doby uděluje město Litoměřice Certifikát fairtradová provozovna. Seznam provozoven a podmínky k udělení certifikátu jsou na http://komplanlitomerice.cz/fair/34/34/0
 • 2012-2014 město má 9 prodejních míst, 6 stravovacích míst nabízejících fairtradové výrobky
 • 2015 - 2017 počet certifikovaných provozoven se zvyšuje každým rokem, poptávka po fairtradovém zboží u obyvatel roste. Zvyšuje se i počet kaváren i malých občerstvení, která nabízejí např. fairtradovou kávu a čaj. Informační centrum na Mírovém náměstí poskytuje informace, kde se nacházejí fairtradové provozovny. Při pořádání osvětových akcí je vždy k dispozici stánek s fairtradovými nápoji či občerstvením.
  Seznam fairtradových provozoven je k dispozici na http://komplanlitomerice.cz/fair/34/34/0.
 • V současné době máme 22 prodejních a stravovacích míst, kde lze zakoupit fairtradové výrobky. Nově také byla otevřena bezobalová prodejna Meloun.
 • Obyvatelé města mají možnost při různých příležitostech a akcích  města nakupovat rukodělné výrobky vyráběné v souladu s pravidly etického obchodu od organizace ShineBean, Fér kafe ...  

Propagace, medializace

 • Město šíří povědomí o etickém obchodu na svých webových stránkách www.litomerice.cz, www.komplanlitomerice.cz, na facebooku město litoměřice, facebooku fairtradové litoměřice, prostřednictvím letáků, roll-upů,  městských vitrín, informačních tabulí, vlajky, promítáním osvětových spotů v infocentru, v kině Máj, knihovně K. H. Máchy.
  Organizované aktivity jsou dokumentovány regionální televizí, TZ jsou otištěny v místních denících, v Radničním zpravodaji a na webových stránkách města Litoměřice více viz příloha Medializace
 • Další propagací je osvětový stojan s otočnými kostkami umístěný před Nemocnicí Litoměřice a.s. Více info na: http://komplanlitomerice.cz/gallery/osvetovy-stojan-s-otocnymi-kostkami/51/7/0

Více viz

http://komplanlitomerice.cz/fairtradove-mesto-litomerice/27/27/0
http://www.fairtradovamesta.cz/litomerice

 • 10.1.A Etický obchod ?
  ANO

Hodnota indikátoru 10.1.A:

Město podporuje etický obchod, schválilo Deklaraci, nabízí a propaguje na svých akcích výrobky spravedlivého obchodu, především fairtrade (např. městský úřad, příspěvkové organizace města apod.), poskytuje dotace na FT aktivity, má osobu v rámci úřadu koordinující podporu

Při MěÚ aktivně pracuje Řídící skupina pro FT.

Počet osvětových aktivit s fairtradovou tématikou, snaha o propojení napříč všemi cílovými skupinami:

2011 - 2014
9 velkých osvětových akcí
41 ochutnávek Ft
6 workshopů
6 výstav
2015 - 2017
12 velkých osvětových akcí
48 ochutnávek
8 workshopů
7 výstav

Lze tedy konstatovat nárůst oproti předchozímu období.

Prodejní místa:

2011-2014
15  prodejních míst nabízející FT výrobky
Každý rok stoupá počet prodejních míst.

2015 - 2017
Město má v současné době
22 prodejních a stravovacích míst.

Město mediálně propaguje a propaguje FT aktivity.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město podporuje etický obchod, ve městě se koná velké množství osvětových akcí, aktivně pracuje koordinátor a řídící skupina pro FT, propagace FT je velká, trend je vzestupný.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice  koná v oblasti "etického obchodu" velké množství akcí, trend je zatím vzestupný, ale domnívám se, že se již blíží svému nasycení.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Zdravé město Jihlava v roce 2017 provede průzkum prodejních míst fairtrade v Jihlavě na základě kterého zpracuje brožuru se základními informacemi o fairtrade a přehledem prodejních míst v Jihlavě. Tyto brožury budou k dispozici zdarma na Městských informačních centrech a Turistických informačních centrech, budeme je rozdávat na osvětových komunitních akcích, veřejných projednáních a bude zveřejněna na webu Zdravého města Jihlavy. 

 V roce 2017 budeme na akcích organizovaných v rámci PZM a MA21 při občerstvení využívat výrobky fairtrade a tím šířit jejich osvětu.

Na Fórum mladých v březnu 2017, veřejnou diskusi žáků a studentů jihlavských škol, připravujeme osvětový film doplněný kvízem o etickém obchodu - více viz. zápis z akce na webu ZM - http://www.jihlava.cz/forum-mladych/ds-54773/p1=104049

Statutární město Jihlava podporuje místní farmáře – Jarmarky 2016 -  http://www.jihlava.cz/farmarsky-biojarmark/gs-4854http://www.jihlava.cz/jarni-kvetinovy-jarmark/gs-4856 a další

Z dotace v rámci PZM a MA21 byly podpořeny Biojarmarky v letech 2013 – 2015, v ostatních letech z rozpočtu města:

2015 - http://www.ekoinfo.ecn.cz/novinka.shtml?x=2447101

2014 - http://www.jihlavadnes.cz/akce-3644-jihlavsky-biojarmark-2014-jihlava

2013 - http://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/biojarmark-nabidne-i-produkty-ktere-jinde-v-jihlave-nesezenete-20130920.html

2012 – 2010 - http://www.czecot.cz/akce/259702_biojarmark-2013

http://www.bio-info.cz/zpravy/biojarmark-v-jihlave-se-vydaril

2009 - http://www.ekoinfo.ecn.cz/akce.shtml?x=2199085

2008 - http://www.naturalcentrum.cz/vismo/galerie2.asp?id_org=200069&id_galerie=1004&p1=1011&vol_stavzobrazeni=0

 

Při poptávce na občerstvení na Fórum Zdravého města a další akce v rámci PZM a MA21 jsou oslovováni místní živnostníci např. Natur Styl (http://www.naturstyl.cz/index.php), Natural Centrum (http://www.naturalcentrum.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=200069&id_u=1002&p1=1009) apod.

 

 • 10.1.A Etický obchod ?
  ANO Statutární město Jihlava počínaje rokem 2017 začne na osvětových akcích podporovat odpovědný, etický obchod.

 

 

 

Sebehodnocení +1

Zdravé město Jihlava v roce 2017 vydá brožuru s přehledem prodejních míst fairtrade v Jihlavě a na akcích organizovaných v rámci PZM a MA21 bude při občerstvení využívat výrobky fairtrade.

Hodnocení oponenta +1
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město podporuje myšlenku etického obchodu:

nákupem Fair-Trade výrobků pro účely:

1.   reprezentace (káva, čaj, cukr, čokolády)

2.   dárkové předměty v soutěžích či na veřejných akcích pořádaných Městem Kopřivnice

3.   prezentace firem propagujících Fair trade na akcích města

 Výše uvedené aktivity zatím probíhají bez vnitřního nastavení (usnesení Rady Města, jmenování zodpovědné osoby apod.). Platí také pro výrobky tzv. Regionální produkty – jsme si vědomi, že takto nepodporujeme Fair-Trade, ale je za hodno tuto skutečnost uvést. Je potřeba myslet globálně, nezapomínat však na místní nabídku a podnikatele.  

 ·    Podpora osvěty v oblasti Fair Trade v rámci Individuálních dotací projektu Zdravé město Kopřivnice

Základní škola Floriána Bayera v Kopřivnici žádala na svůj projekt „Zdravíčko 2016“ mimo jiné i dotaci na ochutnávky a prezentaci Fair-Trade a biopotravin. Akce proběhla v březnu r. 2016. Součástí byl i test, ve kterém se vyhrávaly fair-trade balíčky. Letos akce proběhla 18. května. http://www.zsbayera.cz/

Dne 13. 5. 2017 Město Kopřivnice ve spolupráci s neziskovou organizací Purpura, o. s., Jógou v denním životě  o.s., Heidi rodinným centrem a Dětským zastupitelstvem při Domu dětí a mládeže v Kopřivnici uspořádalo již čtvrtou Férovou snídani v sadu dr. E. Beneše. Zúčastnilo se cca 80 občanů. O prodej a prezentaci svých výrobků se letos postaralo uskupení maminek Food restart, místní chovatelé a pěstitelé: ekofarma Šťastná koza, farma Lička, ekofarma Mrkvička, semínka a oleje ze Starého Jičína, výrobky z Aronie. 

Kopřivnické noviny:

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=ferova-snidane-doplatila-na-nevlidne-sobotni-rano&clanek=20961

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=ferova-snidane-v-sadu-prilakala-jen-par-lidi&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=19317

Nově jsme nechali vyrobit roll up propagující FT a jak se zapojuje samo město. 

Město Kopřivnice se v roce 2017 začne zabývat kampaní Fairtradová města a učiní přípravné kroky k zapojení se.  Jsme si vědomi, že tato cesta bude dlouhá, avšak přínosná nejen pro Město Kopřivnice, ale především pro veřejnost a obyvatele města.

 • 10.1.A Etický obchod ?
  ANO

město nabízí a propaguje v rámci své činnosti výrobky „etického obchodu“

- počet prodejních a stravovacích míst nabízejících fairtradové výrobky: Kaufland, Tesco, čajovna Mandala (http://www.mandala-koprivnice.cz/), Vaspo Trade (https://www.mixtee.cz/rs/prodejny/vaspo-trade-s-r-o/).

Při veřejných akcích (férová snídaně), diskuzních fórech (S Vámi o všem? Ovšem!, Plánujme společně) a při obhajobě MA21 v místě zajišťuje občerstvení pí. Tillová z restaurace Studánka ve Skotnici (k přípravě používá certifikované suroviny FT nebo BIO). http://www.studanka-skotnice.cz/ 

Sebehodnocení +1

Z hlediska UR k přihlédnutí na kategorii B a úrovni MA21, ve které se Kopřivnice nachází, se od roku 2015 otázka podpory etického obchodu zlepšuje, stále však není koncepčně ani dostatečně řešena.

Hodnocení oponenta +1
10.1.2 Podporuje město zahraniční rozvojovou spolupráci nad rámec podpory etického obchodu (např. podpora vzdělávání, zdravotnictví sociální či ekonomický rozvoj, podpora lidských práv, využití inovativních technologií, mezinárodní partnerství apod.)? Jakým způsobem?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Mateřská škola Strojařů jako kolektivní sponzor hradí v rámci Adopce na dálku školné dívce Marii Siddi z Indie. Finanční prostředky získávají v rámci školního projektu Kamarád z Indie od dětí, rodičů a zaměstnanců MŠ.

Do projektu adopce na dálku je nově zapojena i MŠ U Stadionu http://www.msustadionu.cz/index.php?id=7

Sbor Církve bratrské Chrudim adoptoval 2 dívky ze Zimbabwe, Pretty a Duduzile Ncube.

Studenti Obchodní akademie Chrudim se zapojují do projektu Adopce na dálku pro Namazzi Zafalani z Ugandy.

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim pomáhá v rámci adopce na dálku indické dívce jménem Valentine d´Souza.

Mama klub Chrudim – rodinné centrum – je kolektivním „kmotrem” indiánského peruánského chlapce Juana a spolupracuje s Nadačním fondem Inka na vybavení vysokohorských peruánských školiček. Mama klub se také opakovaně účastní dalších akcí podporujících rozvojové země, životní úroveň jejich obyvatel a vzdělání dětí, zdravotnické vybavení... – např. „Sešit pro kamaráda” – pomoc při vybavení africké školy, „Sandálky pro Afriku” apod. Nově Mama klub navázal spolupráci s mexickou školou ve městě Toluca – Mama klub organizuje sbírku hraček, dek a oblečení, které ve spolupráci se sponzory a firmami přepravuje do Mexika a tamní učitelé a studenti zajišťují distribuci věcí nejchudším dětem v okolních horách. S touto mexickou školou (Instituto Campestre de Ciencias y Artes de Metepec) a slovenskou ZŠ a MŠ Maximiliána Hella ve Štiavnických Baních Mama klub spolupracuje také v oblasti environmentální výchovy.

Město pomáhá prezentovat neziskovým organizacím jejich charitativní činnosti – proběhl sběr lékárniček a obvazového materiálu ve Střední škole zdravotnické a sociální Chrudim a rodinném centru Mama klub Chrudim.

V roce 2016 a 2018  proběhla akce "Kola pro Afriku".  V roce 2016 bylo s občany nashromážděno 100 jízdních kol, v roce 2018 dokonce 150 kol, dále i cyklistické přilby či další cyklo nářadí a náhradní díly na kolo. Účelem akce byla podpora celkové gramotnosti a zvýšení možnosti pracovního uplatnění v Africe. Akce je pro velký zájem občanů připravována i v roce 2019.  http://www.kolaproafriku.cz/

https://www.facebook.com/Zdrave-MESTO-a-m%C3%ADstn%C3%AD-Agenda-21-Chrudim-588630844523438/

Charita Česká republika ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR u příležitosti Evropského roku rozvoje 2015 připravily společný projekt s názvem Partnerství pro rozvoj – přínos místních samospráv pro Evropský rok rozvoje 2015. Aktivně se zapojilo i naše město Chrudim, které podpořilo  myšlenku informovat zástupce místních samospráv a své občany o rozvojové spolupráci měst i České republiky. V průběhu roku se tak konaly semináře a setkání, kde odborníci i zástupci samotných měst představovali možnosti tzv. decentralizované rozvojové spolupráce. Projekt podpořil také osvětovou kampaň představující aktivní podporu fairtradového obchodu města Chrudim. Během kampaně vyšly články a inzeráty v regionálním tisku a byla vytvořena mapka FT prodejen. Projekt finančně podpořila Česká rozvojová agentura. Z této aktivity byla navázána nová partnerství se SMO a Charitou ČR, kteří se účastní i našich osvětových akcí. V roce 2018 byl s nimi společně připravován projekt na podporu rozvojové spolupráce, ale nakonec nebyl finančně podpořen.

Město se snaží vytvářet "klima" podporující sociální a globální odpovědnost - např. v rámci grantových témat. Spolupráce v této oblasti s občany, školami, NNO je pro město přínosná, zapojují se do realizace projektů.

 • 10.1.B Globální partnerství ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

S městem spolupracují NNO věnující se rozvojové spolupráci, v rámci akcí ZM dochází k podpoře rozvojových zemí.

V roce 2015 jsme se zapojili do projektu u příležitosti Evropského roku rozvoje 2015 a připravily společný projekt s názvem Partnerství pro rozvoj – přínos místních samospráv pro Evropský rok rozvoje 2015.

Od roku 2017 je realizována nová akce pro školy Chrudim za udržitelný svět ve spolupráci s neziskovými, příspěvkovými organizacemi i podnikatelskými subjekty. Hlavní cenou pro vítěze pak byl dárkový certifikát na Skutečný dárek.

Od roku 2014 probíhá pravidelně ve dvouletých cyklech akce Kolo pro Afriku.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Souhlasím se sebehodnocením města.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Zahraniční rozvojová spolupráce/ Globální partnerství

Shine Bean

 • Město dlouhodobě spolupracuje s organizací ShineBean založenou v roce 2007, která působí v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce. Hlavní cílový segment je v Keni, kde ShineBean podporuje sociální a ekonomický rozvoj v nejchudších komunitách, věnuje se osvětě a pomocí rozvojového vzdělávání, šíří povědomí o situaci a problematice v méně rozvinutých zemích mezi žáky ZŠ aSŠ.

 • V rámci osvěty spolupracuje s městem a společně nabízí litoměřickým školám vzdělávací programy zaměřené na rozvojovou spolupráci, stejně jako přednášky pro veřejnost.
 • Litoměřické školy se v minulosti zapojily do projektu Shirika (Masarykova ZŠ pomohla dovybavit knihovnu potřebným nábytkem v keňském Kawili, ZŠ U Stadionu vybavila keňskou partnerskou školu  Barchando školními pomůckami, diky ZŠ Na Valech stojí v jejich partnerské škole Nyalunya dívčí záchodky.
 • ShineBean realizuje projekt Artworkshop - spolupráce s keňskými řemeslníky, etický prodej výrobků na českém trhu, více info: http://shinebean.org/      

Aktivity ShineBean                                 
2015
2 besedy pro veřejnost
12 výukových programů pro školy
1 výstava
africký férový festival Dun Dun
2016
5 besed pro veřejnost
23 výukových programů pro školy
1 výstava
africký férový festival Dun Dun
2017
2 besedy pro veřejnost,
africký férový festival Dun Dun
Rozvoj školní tréninkové farmy v Ndere v Keni.

 • 10.1.B Globální partnerství ?
  ANO
Hodnota indikátoru 10.1.B:

Město podporuje rozvojovou spolupráci - vyčleněna částka 50 tis. Kč z rozpočtu města pro ZŠ Ndere v Keni prostřednictvím NNO Shine Bean.

Město podporuje rozvojovou spolupráci v rámci akcí ZM.

Díky NNO ShineBean město podporuje keňské chlapce a na projektu rozvojové spolupráce spolupracují i litoměřické ZŠ
Díky spolupráci s městem Litoměřice vznikla tréninková farma při ZŠ Ndere v Keni.
2015 - 2017
9 besed pro veřejnost
35 výukových programů pro školy
2 výstavy
rozvoj školní farmy

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

S městem spolupracují NNO věnující se rozvojové spolupráci, v rámci akcí ZM dochází k podpoře rozvojových zemí, humanitární pomocí bylo podpořeno partnerské město.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Situace v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce je na české poměry velmi dobrá a za období od posledního auditu se zlepšila - město vyčleňuje na rozvojovou pomoc (konkrétně v Keni) 50 000 Kč ročně (cca 2 Kč na jednoho obyvatele města) a může tak být dalším městům a obcím příkladem.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Statutární město Jihlava - pravidelně vyvěšuje vlajku Tibetu od roku 2007 - http://www.jihlava.cz/vlajka-pro-tibet-vlaje-i-v-jihlave/d-511544

Statutární město Jihlava v roce 2016 připojilo k akci „Kola pro Afriku“ - http://www.kolaproafriku.cz/

Zdravé město Jihlava uspořádalo dva termíny sbírky (na Den bez aut a Den sociálních služeb), během kterých Jihlaváci i přespolní přivezli nebo přivedli bezmála 250 kol. Zájem veřejnosti darovat další kola trval, proto dárci dostali k dispozici ještě dva dny, ve kterých mohli svoje stará nebo už nechtěná kola dopravit do skladu v areálu Útulku pro opuštěná a nalezená zvířata v Jihlavě - Pístově. Dodatečných termínů využilo opět několik desítek lidí, kteří dopravili dalších 75 bicyklů, celkem se tedy v Jihlavě podařilo shromáždit 324 kol. Využijí se kola funkční i ta nepojízdná, která se opraví, nebo se z nich složí provozuschopné kusy. Ty pak poputují do Afriky, konkrétně do Gabunu, kde budou sloužit dětem pro dopravu za vzděláním. 

http://www.jihlava.cz/v-jihlave-se-podarilo-shromazdit-celkem-324-kol-pro-afriku/d-515391

ZŠ T.G.Masaryka - Adopce na dálku:

http://www.zstgm.ji.cz/index.php?sekce0=povedlo_se&sekce1=adopce_na_dalku

ZŠ Demlova – Pomoc Africe – „Koláčky pro Afriku“

http://www.zsdemlovaji.cz/6-a-6-b-pomoc-africe/

Statutární město Jihlava podpořilo v rámci dotace v oblasti kultury 60 000 Kč - Den dětské vietnamské kultury v Jihlavěhttp://www.regionvysocina.cz/blog/den-detske-vietnamske-kultury-v-jihlave-130423/https://www.facebook.com/ceskyrozhlasregionvysocina/posts/1115800495156919

ZOO Jihlava

- Střípky Afriky - http://www.zoojihlava.cz/cz/akce/seznam-akci/43-stripky-afriky-info

- Osvěta – Klubové večery - http://www.zoojihlava.cz/cz/akce/seznam-akci/53-klubove-vecery

 

Charita Jihlava - http://jihlava.charita.cz/

-četné projekty na pomoc dle aktuální potřeby – např. Materiální sbírka na pomoc uprchlíkům v Řecku

 • http://jihlava.charita.cz/informace/archiv-aktualit/clanky/materialni-sbirka-na-pomoc-uprchlikum-v-recku/

Adopce na dálku:

Podpora sbírkových projektu SVOŠS - Adopce 2016. 14. a 17. 12. 2016 studenti II. ročník z projektovéskupiny Nekonečno pomoci zorganizovala na naší škole sbírku na indického studenta. Škola adoptovala Shivu v roce 2003 a každý rok mu zasílá finanční částku na studium. Díky všem, kteří nás v akci podpořili zakoupením placky, hummusu či čaje jsme zatím vybrali 4 500 Kč.

https://www.facebook.com/pg/JihlavaSvoss/photos/?tab=album&album_id=1155187681196861

https://www.facebook.com/pg/JihlavaSvoss/photos/?tab=album&album_id=1193744474007848

 • 10.1.B Globální partnerství ?
  Statutární město Jihlava, NNO a školy se zapojují do projektů rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Hodnota indikátoru:

ANO

 

Sebehodnocení +1

Ve městě přibívají aktivity, které se zabývají zahraniční rozvojovou spolupráci.

Hodnocení oponenta +1

Dotaz na konkrétní průběh podpory projektu Adopce na dálku byl upřesněn, proto souhlasím se sebehodnocením města.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V rámci úřadu proběhlo pouze pár dílčích akcí:

 1. pracovníci MÚ Kopřivnice se podíleli na projektu Adopce na dálku, kdy finančně a materiálně zabezpečovali adoptivního syna z Ugandy – Andrewa Sempagama. (studium bylo úspěšně zakončeno v r. 2014)
 2. Každoroční vyvěšování Tibetské vlajky (tisková zpráva r. 2017 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=na-radnici-vlaje-tibetska-vlajka&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1580
 3. Organizace na území města (Máš čas, o. s. a Klub Kamarád, p. o.) podpořila akci „Kup žížalu, nakrm slona“
 4. Junák – český skaut, středisko Kopřivnice, z. s., pořádalo každoročně kampaň spojenou se sbírkou „Postavme školu v Africe“, některé oddíly samy uspořádaly sbírku na projekt Adopce na dálku

Město Kopřivnice se ve spolupráci s firmou Brose CZ, spol. s r. o. v dubnu a květnu 2017 zapojilo do projektu Kola pro Afriku. Zařídilo sběrné místo a následný odvoz kol ve spolupráci s organizací Kola pro Afriku o.p.s.. V dubnu se vybralo cca 113 kol, v květnu o něco málo více - 124. 

Tisková zpráva I.

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=koprivnicane-budou-sbirat-kola-pro-afriku&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1596

Tisková zpráva II.

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=kola-pro-afriku-se-budou-sbirat-znovu&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1599

 • 10.1.B Globální partnerství ?
  ANO
Sebehodnocení 0

Město si je vědomo, že se myšlenkou zahraniční rozvojové spolupráce doposud nezabývalo, v minulosti i nyní však podnikáme malé kroky a aktivity směřujeme k podpoře zemí tzv. globálního jihu.

Hodnocení oponenta 0
10.1.3 Má obec partnerské město v tzv. rozvojovém světě (včetně regionu východní a jihovýchodní Evropy, např. Ukrajina, Moldavsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina,…)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město nemá partnerské město v rozvojovém světě.

 • 10.1.C Partnerské město v rozvojovém světě ?
  Ne
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město nemá partnerské město v rozvojovém světě.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Navrhuji uvažovat o vytvoření společenství několika měst a obcí podobné či menší velikosti, které by společně měli jedno partnerské město v rozvojovém regionu (to zahrnuje i některé "rozvojové" oblasti v Evropě, např. Moldavsko, Ukrajinu, Bosnu a Hercegovinu apod.)

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Partnerské město Ndere - Keňa

V roce 2016 město Litoměřice vyčlenilo částku 50 000 Kč na podporu ZŠ Ndere v Keni - vybudování školní farmy.
Od roku 2017 je částka 50 000 Kč zanesena pravidelně do rozpočtu města Litoměřice a po ukotvení této částky v rozpočtu města se do budoucna budme snažit o její navýšení.
Město dlouhodobě spolupracuje s ShineBean organizací založenou v roce 2007, která působí v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce - viz http://shinebean.org/
 

Spolupráce s Filipínami

 • v roce 1974 byla podepsána družební dohoda mezi Litoměřicemi a filipínským městem Calambou.(prof. místního gymnázia Blumentritt byl nejlepším přítelem filipínského národního hrdiny Jose Rizala)
 • v roce 2006 byla podepsána dohoda mezi Litoměřicemi a filipínským Dapitanem
  viz https://www.litomerice.cz/partnerska-mesta
 • vztahy jsou udržovány díky velvyslanectví Filipínské republiky v ČR, spolupráce probíhá formou přátelských, většinou kulturních setkání a návštěv filipínských delegací.
 • Nadále probíhají návštěvy hostů z Filipín a spolupráce s velvyslanectvím Filipín v Praze,
  pravidelně si připomínáme si výročí spojená s filipínským národním hrdinou José Rizalem a litoměřickým profesorem Ferdinandem Blumentrittem.

 • 10.1.C Partnerské město v rozvojovém světě ?
  ANO
Hodnota indikátoru 10.1.C:

Město má 3 partnerská města:
Keňa: Ndere
Filipíny: Calamba, Dapitam

 

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má 3 partnerská města v rozvojovém světě.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

¨Situace se od posledního auditu zlepšila, město vyčleňuje každoročně na rozvojovou spolupráci určitou částku a pomoc realizuje pomocí spřátelené nevládní organizace Shine Bean v Keni. Dále také pokračuje dlouhodobá spolupráce s městem Calambou na Filipínách.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

ANO, od roku 2010 má statutární město Jihlava partnerské ukrajinské město Užhorod

http://www.jihlava.cz/uzhorod/ds-54256/p1=66522

 

 

 • 10.1.C Partnerské město v rozvojovém světě ?
  Statutární město Jihlava má partnerské město Užhorod na Ukrajině.

Hodnota indikátoru:

ANO

 

Sebehodnocení +1

V hodnoceném období se stalo ukrajinské město Užhorod partnerským městem statutárního města Jihlavy.

 

Hodnocení oponenta +1
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Kopřivnice nemá partnerské město v tzv. rozvojovém světě.

 • 10.1.C Partnerské město v rozvojovém světě ?
  NE
Sebehodnocení -2

Stav je setrvalý a město do budoucna neuvažuje o krocích tímto směrem.

Hodnocení oponenta +1

Zde navrhuji zmírnění hodnocení. Jedná se o dobrovolný indikátor, poměrně náročný na splnění a také žada dalších obcí zatím není schopna nebo ochotna tento indikátor naplnit.

10.1.4 Vyčleňuje město každoročně určitou částku na konkrétní projekty humanitární pomoci a/nebo rozvojové spolupráce v tzv. rozvojových zemích?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Navrhuji uvažovat o vytvoření společenství několika měst a obcí podobné či menší velikosti, které by společně měli jedno partnerské město v rozvojovém regionu (to zahrnuje i některé "rozvojové" oblasti v Evropě, např. Moldavsko, Ukrajinu, Bosnu a Hercegovinu apod.)

 • 10.1.D Příspěvek na humanitární nebo rozvojovou pomoc ?
  finanční ne

Město nemá vyčleněné pravidelné finanční částky.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město nemá vyčleněné pravidelné finanční částky.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Souhlasím se sebehodnocením města.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Rozvojová spolupráce Ndere - Keňa

Od roku 2016 město vyčlenilo částku 50 000 Kč ze svého rozpočtu na podporu projektu vybudování školní farmy při ZŠ Ndere v Keni.
Od roku 2017 je částka 50 000 Kč zanesena pravidelně do rozpočtu města Litoměřice a po ukotvení této částky v rozpočtu města se do budoucna budme snažit o její navýšení.

Adopce na dálku

 • Jinou formou rozvojové pomoci je finanční částka, kterou zasílají vybraná oddělení/odbory MěÚ na podporu dětí/adopci na dálku.

Humanitární pomoc

 • V roce 2013 město Litoměřice poskytlo partnerskému městu na Filipínách humanitární pomoc na odstranění následků tajfunu ve výši 70 tis. Kč.
 • 10.1.D Příspěvek na humanitární nebo rozvojovou pomoc ?
  ANO
Hodnota indikátoru 10.1.D:

Vyčleněná  pravidelná částka v rozpočtu města 50 000 Kč.

Pravidelné příspěvky na podporu keňských chlapců.

Poskytnuta humanitární pomoc partnerskému městu na Filipínách.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město poskytuje pravidelnou finanční částku na rozvojovou spolupráci či humanitární pomoc.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město jako jedno z mála v ČR vyčleňuje určitou částku na rozvojovou spolupráci a pokud se tento trend podaří zachovat i po příštích komunálních volbách, může být město pro další obce v ČR inspirací a příkladem.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město nemá vyčleněné pravidelné finanční částky na rozvojovou spolupráci tzv. rozvojových zemí. 

 

Statutární město Jihlava připravuje do rozpočtu na rok 2018 navrhnout zastupitelstvu vyčlenit finanční částku na rozvojovou spolupráci tzv. rozvojových zemí.

 • 10.1.D Příspěvek na humanitární nebo rozvojovou pomoc ?
  0

Hodnota indikátoru:

 

Sebehodnocení 0

Město nemá vyčleněné pravidelné finanční částky na rozvojovou spolupráci tzv. rozvojových zemí. 

Hodnocení oponenta 0

Jedná se o dobrovolný indikátor a město zatím v této oblasti aktivitu nevyvíjí, proto je hodnoceni "0", nicméně připravuje vyčlenění částky na spolupráci s rozvojovými zeměmi, pak by se jednalo (v dalším hodnotícím období) o zlepšení.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město doposud každoročně nevyčleňovalo žádnou částku ani prostředky pro tento účel. Pouze na dílčí aktivity viz bod 10.1.2. 

Zaměstnanci úřadu měli adoptovaného Andrewa z Ugandy, viz bod 10.1.2 a příloha v bodu 10.1.2. 

Po zvážení, co by se pro další vývoj v této oblasti a v rámci úřadu dalo více dělat, jsme na zasedání Týmu pro udržitelný rozvoj nadnesli možnost spolupráce se org. Člověk v tísni, konkrétně projekt na stránkách https://www.skutecnydarek.cz/. Hodláme se touto myšlenkou do budoucna zamýšlet a najít nový způsob, jak zaměstnanci úřadu mohou přispívat na humanitární a rozvojovou pomoc. Koncepci pomoci musíme ještě blíže specifikovat a opět projednat. 

Dostali jsme zpětnou vazbu od ZŠ sv. Zdislavy, že v roce 2011 znovu adoptovali žáka z Ugandy, tentokrát to byla školačka Ruth a její adopce trvá dodnes. 24. května letošního roku od ní žáci dostali další dopis. O historii adopce se více dozvíte pod odkazem http://www.zdislava.net/adopce.php. ZŠ sv. Zdislavy začala se zapojením do projektu "Adopce na dálku" již v roce 2001. 

 • 10.1.D Příspěvek na humanitární nebo rozvojovou pomoc ?
  NE
Sebehodnocení -1

Město se touto myšlenkou bude dále zabývat. Klademe si za cíl vymyslet atraktivní projekt nejen pro zaměstnance úřadu, ale např. i pro obyvatele Kopřivnice. Při lokální pomoci (např. sběr vršků) jsme se setkali s reakcí, že by lidé raději přispěli finanční částkou, než sbíráním vršků.

Zde také navrhuji zmírnění hodnocení, a sice z -1 na 0, protože je zmíněna alespoň jedna aktivita - podpora projektu Adopce na dálku.

10.1.5 Je město nebo některé městská organizace zastoupena v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim spolupracuje s mezinárodními organizacemi zabývajícími se UR: WHO, ICLEI, CI2, Pakt starostů.

Město Chrudim přijalo v dubnu 2009 Aalborgskou chartu a Aalborgské závazky, které se postupnými kroky snažíme realizovat (ICLEI).

Od roku 2001 jsme členem NSZM ČR. https://www.zdravamesta.cz;

Od roku 2009 jsme zařazeni do sítě Bezpečných komunit, které jsou zastřešeny WHO - http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=2300&n=bezpecna%2Dkomunita

V letech 2007 – 2012 a roce 2018 jsme se účastnili světové soutěže LivCom, která se zabývá hodnocením udržitelného rozvoje ve městech (zastřešeno UNEP).http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=2305&n=livcomhttp://www.livcomawards.com/

V roce 2014 se stalo město členem "Asociace městských energetických manažerů". Členství přináší městu výměnu informací a příkladů dobré praxe zastřešenou kanceláří Paktu starostů a primátorů.

V roce 2015 bylo schváleno přistoupení do Paktu starostů a primátorů - http://www.chrudim.eu/pakt%2Dstarostu%2Da%2Dprimatoru%2Dve%2Dmeste%2Dchrudim/d-8265/p1=1945

Ve spolupráci s CI2 spolupracujeme na vyhodnocování indikátorů UR.

 • 10.1.E Zastoupení města v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město spolupracuje s organizacemi zabývající se udržitelným rozvojem i v mezinárodním měřítku. Jsme od roku 2015 členem Paktu starostů a primátorů.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Situaci považuji za dobrou (+1) a trend spíše za stabilní (0).

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Energy Cities

 • 10.1.E Zastoupení města v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem ?
  ANO
Hodnota indikátoru 10.1.E:

Od roku 2014 jsou Litoměřice členem uskupení Energy Cities.

Členství odpovídá hodnotě indikátoru SPRM Litoměřic E.III 1 "Zapojení města do mezinárodních, národních či regionálních projektů".

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Město má zastoupení v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Situaci považuji za velmi dobrou, trend je dle mého názoru stabilní, tedy nijak výrazně dále zlepšovat asi nebude, protože větší zapojení do mezinárodních aktivit by pro obec velikosti Litoměřic bylo nejspíše značně zatěžující.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Statutární město Jihlava spolupracuje s mezinárodními organizacemi zabývajícími se UR: WHO a ICLEI.

Statutární město Jihlava přijalo v únoru 2015 Aalborgskou chartu a Aalborgské závazky, které se postupnými kroky snažíme realizovat (ICLEI). http://www.jihlava.cz/aalborgske-zavazky/d-513843/p1=104036

V kapitole 10. Od lokálního ke globálnímu se město zavazuje nadále usilovat o udržitelný rozvoj a realizovat energeticky úsporné projekty. Budeme i nadále členy NSZM ČR a CIVINET, budeme přijímat a předávat příklady dobré praxe jak na národní tak na mezinárodní úrovni.

Příloha č. 1 – Aalborgské závazky
 

Od roku 2007 je členem NSZM ČR - https://www.dataplan.info/cz/jihlava.

V letech 2009, 2011, 2012 a 2013 je statutární město Jihlava zúčastnilo mezinárodní soutěže The LivCom Awards (The International Awards for Liveable Comunities) pořádané OSN.

V roce 2009 jsme získali Zlatou cenu za zlepšování stavu krajiny.

V roce 2011 to bylo 3. místo a stříbrná cena a v roce 2012 to bylo 3. místo a zlatá cena v kategorii měst mezi 20 a 75 tisíci obyvateli. 

V roce 2012 jsme získali také Zlatou cenu za strategické plánování a bronzovou cenu za přihlášený projekt Centrum environmentální výcho vy PodpoVRCH.

V roce 2013 jsme získali stříbrnou cenu v kategorii měst mezi 20 a 75 tisíci obyvateli.

http://jihlava.cz/zdrave-mesto-jihlavu-ocenila-i-osn/d-493648/p1=51963

http://jihlava.idnes.cz/jihlavska-radnice-utraci-desitky-tisic-za-cesty-politiku-do-exotickych-zemi-1vb-/jihlava-zpravy.aspx?c=A140428_2060335_jihlava-zpravy_mkk

http://www.livcomawards.com/

Statutární město Jihlava je členem CIVINET - Síť k udržitelné mobilitě ve městech - http://www.civinet.cz/

 • 10.1.E Zastoupení města v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem ?
  ANO, statutární město Jihlava spolupracuje s organizacemi zabývajícími se udržitelným rozvojem.
Sebehodnocení +1

Město se připojilo k NSZM ČR, získalo ocenění na LivCom Awards a přijalo Aalborgské závazky.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Kopřivnice není zastoupena v žádné mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem, pokud takto nechápeme Národní síť Zdravých měst ČR, ve které jsme členem.

 • 10.1.E Zastoupení města v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem ?
  NE
Sebehodnocení -1

Stav je setrvalý a město neuvažuje o krocích tímto směrem. Pokusíme se do budoucna nad touto problematikou více zamyslet.

Hodnocení oponenta -1

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve městě se pořádají akce související s otázkami změny klimatu, ale i obecně související s cíli SDgS. Tyto akce jsou již zakotveny v pravidelném programu města. Město již dlouhodobě  spolupracuje s organizacemi věnujícími se enviromentálnímu a globálnímu rozvojovému vzdělávání. Jedna z chrudimských MŠ získala certifikát Ekologická škola Pardubického kraje 2. stupně.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Souhlasím se sebehodnocením města tak, jak je uvedeno.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve městě se pravidelně pořádají akce související s otázkami změny klimatu a využívání OZE.  Město pořádalo 2 konference zaměřené na energetiku a také 1. Národní fairtradovou konferenci. Město pravidelně a aktivně spolupracuje se dvěma organizacemi věnujícími se enviromentálnímu a globálnímu rozvojovému vzdělávání (Shine Bean a SEVER), v rámci města působí další organizace v oblasti globálních aktivit. - ZŠ Masarykova je první Fairtradovou školou v ČR, Zastupitelstvo dětí a mládeže v Litoměřicích, ZŠ Na Valech - eko škola.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Situace je v této oblasti velmi dobrá a v období od posledního auditu se ještě o něco zlepšila.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava každoročně zvyšuje či rozšiřuje osvětové kampaně podporující udržitelný rozvoj. Rozšiřuje možnosti vzdělávání v oblasti globální a rozvojového vzdělávání – Ekoinfocentru, environmentální centrum PodpoVRCH v ZOO Jihlava, Školící Ekocentrum SMJ, DDM Jihlava, VŠPJ, Knihovna Jihlava, Museum apod.

Hodnocení oponenta +1

Navrhl jsem městu snížení s +2 na +1, protože jde spíše o mírný pokrok, než o výrazné zlepšení. Město tento návrh akceptovalo a došlo tedy ke shodě.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Sebehodnocení +1

Město poukazuje na lidské "spotřební" chování a upozorňuje na jeho důsledky. Pořádá semináře, školení a realizuje výzkumy ke zvyšování povědomí. 

Hodnocení oponenta +1
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
10.2.1 Proběhly na území obce osvětové akce v oblasti změny klimatu? Pokud ano, jaké? (Např. Týden udržitelné energetiky, Dny energetiky, DISPLAY kampaň). Není třeba uvádět aktivity, které jsou již vyžadovány v kategorii „C“ či „B“ hodnocení města.
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Každoročně s partnery připravujeme kampaně Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Den Země, Chrudimský týden pro faitrade, soutěž pro základní školy "Chrudim za udržitelný svět". Každá z nich je jinak tematicky zaměřena, ale myšlenka na ochranu klimatu je v každé z nich specificky zařazena (odpady, doprava, zdraví, úsporná opatření apod.).

závěrečná akce Den Země 2017 http://www.chrudim.eu/den-zeme-2017-utery-25-dubna-na-resselove-namesti/d-7108/p1=1979

závěrečná akce Den Země 2018 http://www.chrudim.eu/den-zeme-2018/d-8450/p1=1979

závěrečná akce ETM a EDBA 2017 http://www.chrudim.eu/evropsky-tyden-mobility-a-evropsky-den-bez-aut-2017/d-7765/p1=1979

závěrečná akce ETM a EDBA 2018 http://www.chrudim.eu/evropsky-tyden-mobility-a-evropsky-den-bez-aut/d-8455/p1=1979

závěrečná zpráva Chrudim za udržitelný svět 2017 http://www.chrudim.eu/chrudim-za-udrzitelny-svet-2017/d-7784/p1=1979

závěrečná zpráva Chrudim za udržitelný svět 2018 http://www.chrudim.eu/chrudim-za-udrzitelny-svet/d-8453/p1=1979

Chrudimský týden pro FT 2017 http://www.chrudim.eu/chrudimsky-tyden-pro-fair-trade/d-7785/p1=1979

Chrudimský týden pro FT 2018 http://www.chrudim.eu/chrudimsky-tyden-pro-fairtrade/d-8451/p1=1979

V roce 2017 v rámci Dne Země bylo zvoleno téma udržitelné energetiky (v souvislosti se vstupem do Paktu starostů a primátorů). V rámci projektu proběhlo i školení na téma Pakt starostů a primátorů v souvislostech ve městě Chrudim – s vazbou na udržitelný rozvoj, místní Agendu 21 a projekt Zdravé město.

Den Země zaměřujeme každý rok na jiné téma - voda, odpady, ochrana klimatu apod.

Ve spolupráci s Ekocentrem Paleta proběhly v letech 2015 - 2018 vzdělávací akce pro ZŠ na téma předcházení vzniku odpadu. Akce se zúčastnilo od roku 2016 755 žáků v rámci 34 programů. 

V rámci akce Chrudim za udržitelný svět jsou jednotlivá stanoviště věnována vybraným cílům SDgS - kvalitní vzdělání, pitná voda, kanalizace a hygiena, důstojná práce, zdraví a kvalitní život, dostupné a čisté energie, udržitelná města a obce, odpovědná výroba a spotřeba, klimatická opatření, život na souši...Akce se účastnilo cca 120 dětí.

 • 10.2.A Osvětové akce v oblasti změny klimatu ?
  3 velké osvětové kampaně, které se skládají z více akcí 1 akce pro ZŠ
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město ve svých aktivitách pravidelně připravuje osvětové kampaně ve spolupráci s podnikateli i NNO. Ty jsou zaměřeny na UR. U některých z nich je voleno jiné téma, dle aktuálnosti apod. 

Dle možností připravujeme i tematicky nové akce.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Souhlasím se sebehodnocením města.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Osvětové akce v oblasti změny klimatu

 • Město od zavedení MA 21 propaguje využití OZE - pilotní instalace solárních panelů, fotovoltaiky a tepelných čerpadel (r. 2014 - 2.100 m2; r. 2017 – 3.000 m2 aktivní plochy solárních kolektorů, výroba elektřiny z fotovoltaiky na budovách majetku města 68 MWh). Město Litoměřice poskytuje svým občanům dotaci na pořízení solárního ohřevu TV až do výše 40 000 Kč (město spravuje vlastní dotační program.

  Do roku 2015 proběhly především tyto akce:
   - Týden úspory energetiky – výukový programy zaměřené na udržitelnou energetiky
   - kampaň DISPLAY (energetické štítkování veřejných budov, v současné době štítky umístěny na všech základních školách a budově městského úřadu), více viz https://dobrapraxe.cz/cz...jevy/tema/litomerice-kampan-display-a-stitkovani-energeticke-narocnosti-budov
  - přednášky pro žáky základních škol o úsporách energie (v r. 2011 tři přednášky, účastnilo se kolem  160 žáků)
  - přednáška pro občany o nízkoenergetické a pasivní výstavbě (konala se v roce 2009)
  - konference Pakt starostů a primátorů - příležitost pro česká města (2012)
   
  V období 2015 - 2017 proběhly především následující akce:
  - Den udržitelného města Litoměřice - akce zaměřená na problematiku udržitelné dopravy, energetiky, fair trade v rámci projektu READY 21 (MŽP - Švýcarské fondy)
  - "UŽÍT Litoměřice" zaměřená na problematiku udržitelné dopravy a energetiky v rámci projektu PATH 2030 (SFŽP - Národní program ŽP) - osobní účast ministra ŽP R. Brabce - viz https://www.youtube.com/watch?v=uFGo_QC_nOY; http://www.ceskestredohori.info/akce-v-ceskem-stredohori/akce/uzit-litomerice
  - III. mezinárodní konference "Energie, doprava a inovace (pro) města 21. století" v rámci projektu PATH 2030 (SFŽP - Národní program ŽP) - http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=118
  - 2  workshopy ve spolupráci s organizací CzechGlobe zaměřené na adaptační opatření ke změně klimatu - cílem a výstupem workshopů je určit pro město Litoměřice nejvíce ohrožené oblasti související se změnou klimatu a dát doporučení na konkrétní opatření pro město, jak v těchto oblastech dopady změny klimatu zmírnit.

 • 10.2.A Osvětové akce v oblasti změny klimatu ?
  ANO
Hodnota indikátoru 10.2.A:

6 velkých akcí, kampaní

Město pořádá značné množství akcí vztahujících se k udržitelné energetice, dopravě a změně klimatu.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve městě se pravidelně pořádají akce související s otázkami změny klimatu a využívání OZE.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Aktivity v této oblasti považuji za mimořádné a za poslední tři roky se situace ještě zlepšovala, pravděpodobně i zde však již brzy dojde k nasycení, kdy nebude reálné a možná ani žádoucí organizovat ještě více akcí a aktivit.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
 • 10.2.A Osvětové akce v oblasti změny klimatu ?
  Hodnota indikátoru: 5 Den Země Jihlavské dny zdraví Biojarmark Evropský týden mobility Evropský den bez aut Do práce na kole
Sebehodnocení +1

Město v hodnoceném období začalo pořádat osvětové akce a postupně jejich počet a kvalitu zvyšuje.

Hodnocení oponenta +1
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

•    2008, 2009 – prezentace energetického projektu Model na akci Město je naše společné hřiště

•    2010 - kampaň DISPLAY (energetické štítkování budov ZŠ Alšova a ŽS 17. listopadu)

•    2011, 2012 – besedy s energetikem města (klub seniorů)

•    2014 - seminář Ekologická stopa

•    2016 - environmentální analýza provozu úřadu a školení v ekologickém provozu a nakupování

Změny klimatu, které ohrožují život na naší planetě, jsou často skloňovaným tématem. Město Kopřivnice se mu nevyhýbá, naopak se snaží své zástupce i občany informovat o tom, co vše mohou změny přinést. Proto se v zasedací místnosti MÚ Kopřivnice konalo setkání u kulatého stolu v rámci projektu nazvaného Adaptace města Kopřivnice na změnu klimatu.

Město Kopřivnice se bude i v tomto roce zabývat přípravou strategie na změnu klimatu. Pokud bude mít město zpracovanou adaptační strategii, bude zvýhodněno při čerpání prostředků v novém rozpočtovém období Evropské unie 2014 – 2020.

Město každoročně pořádá Den Země v parku E. Beneše pro místní žáky ZŠ a MŠ v Kopřivnici a Pohádkový les ve spolupráci s DDM Kopřivnice a Štramberk. 

2016

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=letosni-den-zeme-bude-zameren-na-potraviny&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=20683

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=v-sobotu-na-pohadkovy-les-prisly-ctyri-stovky-deti-s-rodici&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=20855

2015

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=den-zeme:-alespon-jednou-rocne-se-lide-zamysli-nad-stavem-planetyakci-v-sadu-e-benese-letos-pralo-pocasi&clanek=19253

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=jiz-za-dva-tydny-bude-den-zeme-a-pohadkovy-les&clanek=19117

2014

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=vydejte-se-na-cestu-pohadkovym-lesem&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1129

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=vydejte-se-na-cestu-pohadkovym-lesem&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1129

2013

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=den-zeme-nebude-pouze-ekologicky&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=907

2012

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=den-zeme-nabidne-tradicni-i-nove-akce&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=731

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=na-pohadkovy-les-letos-prislo-pres-300-deti&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=14082

2011

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=den-zeme-2011-nabidne-opet-spoustu-zabavy-&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=545

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=deti-pohadkovy-les-nezklamal&clanek=12248

2010

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=vystavka-ke-dni-zeme-je-ve-vestibulu-radnice&clanek=10521

Tisková zpráva I.

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=druhy-kulaty-stul-priblizi-hrozby-zmeny-klimatu&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1543

Tisková zpráva II.

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=prednaska-bude-venovana-ekologicke-stope-i-zmenam-klimatu&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1484

Tisková zpráva III.

Radnice chce být ekologičtější: Vedení města využilo nabídku na spolupráci se Sítí ekologických poraden STEP. Na podzim 2016 proběhla v rámci projektu podpořeného Ministerstvem životního prostředí environmentální analýza provozu úřadu, školení v ekologickém provozu a nakupování pro zaměstnance.

http://www.koprivnice.cz/urad/aktuality/radnice_ekologie.pdf

 • 10.2.A Osvětové akce v oblasti změny klimatu ?
  ANO

Město Kopřivnice se každoročně zapojuje do tradičních kampaní (Den Země, Světový den Fair Trade, Evropský týden mobility)

Sebehodnocení +1

Město v této oblasti realizovalo několik kampaní se zaměřením na UR a změny klimatu, ve spolupráci s podnikateli i neziskovým sektorem.

Hodnocení oponenta +1

Souhlasím s uvedeným hodnocením, vzhledem ke zmíněným aktivitám jde o posun pozitivním směrem.

10.2.2 Existuje spolupráce se Střediskem ekologické výchovy nebo jinou nevládní organizací v oblasti environmentální výchovy a Globálního rozvojového vzdělávání (např. společné aktivity města + NNO, nebo aktivity NNO na území města)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

S NNO Ekocentrem Paleta máme podepsanou dohodu o vzájemném partnerství. Pod tímto odkazem v sekci programy lze najít výukové programy, které jsou zaměřeny přímo na globální odpovědnost. http://www.paleta.cz/ . Pro rok 2015 máme připraveno vzdělávání speciálně pro ZŠ v Chrudimi na základě poptávky města:

Název programu: NÁKUPY S ROZUMEM

Vzdělávací cíl: Žák chápe důležitost předcházení vzniku odpadů nakupováním minimálně zabalených výrobků. Zná svoji zodpovědnost za vznik odpadů.

Obsah: O odpadech trochu jinak. Jak nakupovat, aby vznikalo co nejmíň odpadů, jak nakupovat, abychom nezatěžovali životní prostředí, jak nakupovat s rozumem.

Kompetence: Kompetence k řešení problémů (žák chápe podstatu problému a sám navrhuje optimální řešení), občanská (žák vnímá problematiku odpadů jako svou vlastní, chápe svoje povinnosti).

Ekocentrum Paleta Chrudim provedlo v roce 2017 104 ekovýchovných programů pro MŠ, ZŠ a SŠ s celkovým počtem 1859 dětí, v roce 2018 117 ekovýchovných programů pro MŠ, ZŠ a SŠ s celkovým počtem 2083 dětí. V této statistice nejsou zahrnuty programy pro předcházení vzniku odpadů. Je patrný vzrůstající trend.

Mama klub Chrudim má ve svých stanovách zakotvenou ekovýchovu, již od roku 2001 organizuje „ekoškolky” pro děti od 1,5 roku s rodiči, od září 2011 rozšiřuje ekoprogramy na „celorodinné a vícegenerační“. Od roku 2008 vždy v dubnu organizuje akce Pět dní pro Zemi zaměřené na environmentální výchovu rodin. Od roku 2015 se věnuje výchově ke globální odpovědnosti především v nově zřízených (s podporou města) prostorách Café Zeměplocha, kde jsou používány výhradně ekologicky šetrné prostředky a produkty bio, fair trade a regionální produkty, probíhají zde přednášky a workshopy. Také se zapojuje do akce Fairtradová snídaně a do Chrudimského týdne pro Fair Trade, od r. 2017 spolupracuje s městem na pořádání soutěže pro základní školy Chrudim za udržitelný svět.

Tvořivá Kavárna Zeměplocha – projekt kavárny Zeměplocha přispívá ke zlepšení kvality života cílových skupin, kdy jsou v kavárně kromě drobného občerstvení k dispozici také výtvarné materiály ke kreativním činnostem, knihy z příruční knihovny nebo prostor pro relaxaci.

V kavárně je také možnost zábavy u deskových her. Jednou za čtvrt roku probíhá v prostorách kavárny přednáška pro veřejnost na téma ekologie, příroda, fauna či flora, trvale udržitelný rozvoj, globální odpovědnost, chrudimská historie aj. Kavárna je dále využívána k workshopům a kreativním dílnám nebo vzdělávání dospělých v oblasti osobního rozvoje. Provozovatelem kavárny je Rodinné centrum Mama klub Chrudim, které spolupracuje se školou na Slovensku a v Mexiku.

MŠ Na Valech získalo v roce 2018 certifikát Ekologická škola Pardubického kraje 2. stupně. Tento stupeň je určen školám a zařízením s velmi dobrou úrovní environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty žáků a pedagogů. - viz příloha

V rámci rozpočtu města je vyčleněna pravidelná částka 50.000 Kč na podporu programu lesní pedagogiky pro ZŠ. Ten byl pilotně vytvořen Městskými lesy ve spolupráci s městem Chrudim.

 • 10.2.B Spolupráce se střediskem ekologické výchovy nebo jinou organizací v oblasti environmentálního a globálního vzdělávání ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město má nastavenou dlouhodobou spolupráci s NNO – Ekocentrem Paleta, která se zabývá i globálním vzděláváním všech cílových skupin. Dle možností se zapojují i další organizace jak z neziskové sektoru, škol, tak i podnikatelů. Důkazem je např. nově vytvořená akce na propagaci cílů SDgS Chrudim za udržitelný svět.

Jedna z MŠ získala certifikát Ekologická škola Pardubického kraje 2. stupně.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Souhlasím se sebehodnocením města.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Partnerské spolupracující organizace

 • Město od zavedení MA 21 úzce spolupracuje s místními neziskovými a příspěvkovými organizacemi jako SEVER o.p.s., ShineBean, o.s., ZŠ Masarykova, ZŠ Lingua Universal,ZŠ Na Valech, knihovna KHM, DDM Rozmarýn, Adélčin dvoreček, Zastupitelstvo mládeže, a další organizace s užším globálním zaměřením:

Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER

 • Organizace  směřuje k dlouhodobě udržitelnému životu na Zemi. Prostřednictvím praktické ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty  usiluje o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě, planetě, i mezi lidmi navzájem. Pořádá ekologické výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol, školní ekologické projekty, víkendové pobyty, semináře pro učitele, osvětové akce pro veřejnost.

  Příklady výukových programů s akcentem na globální souvislosti - "Globální problémy modré planety", "Je jen jedna Země", "Africká vesnice", FishBanks a další.

  Organizuje každoročně Krajskou konferenci ekologické výchovy, vzdělání a osvěty Ústeckého kraje KAPRADÍ - setkání pedagogů, praktické dílny nejenom k ekologické výchově, ale např. i k multikultuře, globálním problémům a problémům třetího světa s doprovodným programem prodeje pomůcek, učebnic a fair trade výrobků a kulatý stůl (setkání a diskuse se zástupci zabývající se EVVO na různých úrovních)

  SEVER administruje projekt Škola pro udržitelný rozvoj, Ekoškola, více info na: http://sever.ekologickavychova.cz/sever
  Sever je garantem Zastupitelstva mládeže, které se podílí svými aktivitami na osvětových akcích jako jsou Férová snídaně, DUN DUN, Férový ekofilm.
  V roce 2016 vedli členové Zastupitelstva mládeže výukové programy na téma Fair trade na svých školách.
  1) výukový program "Africká vesnice"  2015 - 3 programy, cca 60 žáků 2.st
  2) seminář "Globální problémy modré planety" 2015 - 18 členů Zastupitelstva mládeže
  3) Den Země pro MŠ s multikulturní tématikou 2017 - cca 350 dětí
  4) Ekofilm "Cenová válka banánů" 2017 - 45 středoškoláků

  Programy prošlo cca 5 000 žáků litoměřických škol.  

  SEVER spolupracuje i na projektech města Litoměřice, které mají vztah k udržitelné energetice a dopravě - např. READY 21, MAESTRO, E-FEKTA, Mobilita 21.

Shine Bean

 • Občanské sdružení založené v roce 2007 působí v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce, hlavní cílový segment je v Keni, kde Shine Bean podporuje sociální a ekonomický rozvoj v nejchudších komunitách, věnuje se osvětě a pomocí rozvojového vzdělávání  šíří povědomí o situaci a problematice v méně rozvinutých zemích mezi žáky ZŠ a SŠ

  V rámci osvěty spolupracuje s městem a společně nabízí litoměřickým školám vzdělávací programy zaměřené na rozvojovou spolupráci, stejně jako přednášky pro veřejnost

  Litoměřické školy se zapojily do projektu Shirika (Masarykova ZŠ pomohla dovybavit knihovnu potřebným nábytkem v keňském Kawili ( ZŠ U Stadionu vybavila keňskou partnerskou školu  Barchando školními pomůckami, díky ZŠ Na Valech byly vybudovány v jejich partnerské škole Nyalunya dívčí záchodky).
  Realizuje projekt Artworkshop - spolupráce s keňskými řemeslníky, etický prodej výrobků na českém trhu, více info: http://shinebean.org/

 • 2017 projekt vybudování tréninkové farmy při ZŠ Ndere v Keni za finanční podpory města.
  Organizace besed pro veřejnost i spolupořádání osvětových akcí ve městě Litoměřice i v rámci projektu globálně odpovědná města.

Fairtradová škola

 • od 9. 2. 2012 je Masarykova ZŠ Litoměřice oficiálně první FT školou v ČR.
 • FT je zařazen do výuky a školního vzdělávacího programu, na škole pracuje řídící skupina pro FT. Více na webu: http://www.masarykovazs.eu/?f=156
  http://www.fairtradovamesta.cz/instituce/masarykova-zs-litomerice~skoly~drzitele
 • Vítěz celorepublikové soutěže o fairtradový počin roku 2017 s akcí Férová večeře - více na http://usteckatelevize.cz/2017/04/litomerice-masarykova-zs-ziskala-oceneni-za-fair-trade/.
 • Partner města při pořádání osvětových akcí ( Férová snídaně, výstava na stromech, projektové dny)

EKO škola

 • roku 2012 se ZŠ Na Valech zapojila do projektu Ekoškola - mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.
 • žáci zakládají školní Ekotým, analyzují ekologický stav školy a plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují. Průběžně se ve výuce učí o tématech Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, doprava a biodiverzita); více info na: http://www.skolanavalech.cz/navalech/7-Programy-projekty-granty/35-Ekoskola
 • Kampaň Little less aneb snižujeme množství odpadu
  kampaň 2016 - 2017 My víme co s bioodpadem!
  Organizace aktivit souvisejících s ekologií (den činu) vyhlašování soutěží, organizace sběrových týdnů, podpora ekoskutků
  naplňování agendy Eko školy, dodržování Ekokodexu a fungující Ekotým více na
  http://skolanavalech.cz/wp-content/uploads/2016/06/EKO%C5%A0KOLA.pdf

  Zapojení do projektu Sněhuláci pro Afriku - cílem celorepublikové akce „Sněhuláci pro Afriku“  je přepravit až 1600 kol a usnadnit tak 1600 dětem v Gambii dalekou cestu do školy.

Zdravá škola

 • v Litoměřicích působí Zdravá škola ZŠ a MŠ Lingua Universal, která usiluje o získání titulu Fairtradová škola, více na http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=64
 • Dále je zapojena do projektů:
  i) Rovné příležitosti - Zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků (cizinců z třetích zemí) do základního vzdělání. Projekt zahrnuje výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků.
  ii) Škola škole - Spolupráce se školou v Keni, Kawili, vede k uplatnění jazykových dovedností a k etické výchově žáků (podpora projektu občanského sdružení ShineBean).
  více na: http://www.zslingua.cz/projekty-skoly

Adélčin dvoreček o.s. ( OPER z.s.)

 • Od roku 2010 působila ve městě organizace OPER o.s. (http://www.zviratkalidem.cz), nyní Adélčin dvoreček, zabývající se zákonitostmi přírody a zprostředkovávající kontakt se zvířaty dětem, ale i seniorům formou výukových programů, zooterapie apod.
 • Organizanizace nadále spolupracujedlouhodobě spolupracuje se Zdravým městem při pořádání osvětových kampaní, zapojují se ve veřejných diskuzích kulaté stoly a mají vypracován vzdělávací program pro školy - více k projektu na: https://www.youtube.com/watch?v=8BJMf3K0Cls
 • 10.2.B Spolupráce se střediskem ekologické výchovy nebo jinou organizací v oblasti environmentálního a globálního vzdělávání ?
  ANO
Hodnota indikátoru 10.2.B:

V oblasti  environmentální výchovy působí ve městě organizace SEVER, spolupracuje především na kampaních Den Země a provádí ekologické programy na školách (2015 - 2017 prošlo cca 500 žáků)

Díky NNO ShineBean město podporuje keňské chlapce a na projektu rozvojové spolupráce spolupracují i litoměřické ZŠ
Ve spoupráci s městem vznikla tréninková farma při ZŠ v Ndere v Keni.

V Litoměřicích působí od roku 2012 1. Fairtradová škola v ČR
partner města při pořádání osvětových akcí.

Na environmentální výchovu je specializovaná EKO škola ZŠ Na Valech.

Ve městě působí organizace orientující se na zooterapii a programy pro školy.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město pravidelně spolupracuje se dvěma organizacemi věnujícími se environmentálnímu a globálnímu rozvojovému vzdělávání, v rámci města působí další 4 organizace v oblasti globálních aktivit.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Situace v oblasti environmentální výchovy a rozvojového vzdělávání je velmi dobrá, především díky spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER a se Shine Bean. Situace je dle mého názoru dlouhodobě stabilizovaná.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Statutární město Jihlava dlouhodobě a systematicky podporuje Ozvěny EKOFILMU z Ekologického fondu města, pořádané ve spolupráci s Ekoinfocentrem, ZOO Jihlava a Knihovnou Jihlava.

http://www.zoojihlava.cz/cz/pred-navstevou/kudy-k-nam/62-obsah/akce/seznam-akci/ozveny-ekofilmu/263-ozveny-ekofilmu

http://www.kinodukla.cz/klient-62/kino-27/stranka-53/film-78352

http://www.mzp.cz/cz/ozveny_ekofilmu_jihlava_2016

http://jihlava.cz/ozveny-ekofilmu-podpovrchem/d-488098/p1=50140

Statutární město Jihlava dlohodobě a systematicky spolupracuje s níže uvedenými organizacemi na pořádní osvětových komuntiních akcích (Den Země, Den bez aut, Evorpský týden mobility apod.).

Statutární město Jihlava propaguje akce Ekoinfocentra např.Ozvěny Ekofilmu http://www.jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=494295

http://www.jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=500817

Promítání ekologického filmu + beseda – program Den Země 2016 - http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=511777

Statutární město Jihlava navázalo v roce 2015 spolupráci se společností ShineBean. Na základě uskutečněného jednání v Jihlavě se zástupci VS, NS a KS a zástupci společnosti ShineBean byl zpracován Návrh plánu rozvoje globální odpovědnosti pro město Jihlava, v rámci projektu „Naše město je globálně zodpovědné, Vaše může být také“. Tento plán zůstal v návrhové části a pokud budou personální kapacity, které by se této oblasti měly prostor věnovat, je možno s ním dále pracovat.

Statutární město Jihlava zorganizovalo 21. 2. 2017 seminář „Západní hodnoty (v dialogu s východními) – jejich minulost, přítomnost, budoucnost“, přednášenící doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.,  účas t-  63 zaměstnanců města zařazených do Magistrátu města Jihlavy.

Spolupráce s Ekoinfocentrem  - od roku 2013, kdy existuje dotační titul v rámci PZM a MA21, jsou podporovány projekty na podporu zdravého životního stylu. http://www.ekoporadny.cz/kraj-vysocina/ekoporadna-ekoinfocentra.htm

Environmentální centrum v Zoo Jihlava "PodpoVRCH" je určeno k realizaci výukových programů o zvířatech, přírodě i ekologii převážně pro žáky mateřských, základních a středních škol. Zároveň slouží i jako místo pro zájmové kroužky, semináře, přednášky nebo akce pro veřejnost. 

ZOO Jihlava nabízí kromě turisticky atraktivního způsobu poznání přírody řadu akcí a aktivit, které přibližují jednotlivé ohrožené druhy a mezinárodní kampaně zdůrazňující jeden z důležitých úkolů lidstva, což je zachování genofondu rostlin a živočichů.

Cílem je radost z kontaktu se zvířaty, úcta k přírodě, porozumění životu zvířat a pochopení opodstatnění jejich existence.

http://www.zoojihlava.cz/cz/akce/seznam-akci

 

Spolupráce se Školou pro udržitelný život  na semináři pro pedagogy ZŠ a SŠ - „UČÍME SE PÉČÍ O MÍSTO“ - http://www.skolaprozivot.cz/Seminare-pro-pedagogy.html

 

V lednu 2017 Zdravé město Jihlava uspořádalo seminář pro školy „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj“, který byl určen pro vyučující, koordinátory environmentálního vzdělávání. Seminář se konal v environmentálním centru PodpoVRCH v ZOO Jihlava ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER, přednášející -  JUDr. Hana Kulichová, RNDr. Jiří Kulich.

Akce byla pořádána s finanční podporou SFŽP ČR v rámci projektu „Zkvalitnění MA21 v Jihlavě“, klíčová aktivita A5 - Šetření vycházející z auditů udržitelného rozvoje, a výstupy ze semináře budou použity při zpracování dokumentu „Analýza environmentálního vzdělávání na základních školách“. Informace z tohoto materiálu jsme využili pro Audit UR, téma 7 - Vzdělávání a výchova a pro nasměrování další spolupráce s jihlavskými školami při "Vzdělávání pro udržitelný rozvoj".

http://www.jihlava.cz/projekty/ds-56268/p1=105604

 

Služby města Jihlavy, s.r.o., obchodní společnost založená městem, v roce 2016 otevřelo Školící Ekocentrum Služeb města Jihlavy.

Vybudování Ekocentra začalo v září 2015 a náklady na výstavbu vyšly společnost SMJ s.r.o. celkem na 135 tisíc korun. Předpoklad - ročně projde výukovým centrem tisíc dětí, žáků a studentů, nejen z jihlavských mateřských, základních a středních škol. SMJ s.r.o. sváží odpad kromě Jihlavy ještě z dalších 53 obcí.

http://www.smj.cz/tz-19-2016-slavnostni-otevreni-skoliciho-ekocentra-sluzeb-mesta-jihlavy-s-r-o/d-2246

VŠPJ kromě akreditovaných studijních programů nabízí široké veřejnosti, podnikatelským subjektům a ostatním institucím kurzy celoživotního vzdělávání, včetně Univerzity třetího věku, je zkouškovým centrem British Council a akreditovaným střediskem pro testování počítačové gramotnosti (ECDL).  Další poskytované služby jsou uvedené na webových stránkách http://www.vspj.cz

Montessori základní škola v Jihlavě již po několik let pořádá konferenci „Jihlava mluví o vzdělávání a montessori pedagogice“ http://montejihlava.cz/.

 

Na území statutárního města Jihlava funguje Dětský lesní klub Hájenka - rodičovská iniciativa inspirovaná lesními mateřskými školami. Kromě denního provozu organizuje řadu dalších aktivit - http://www.hajenkazborna.cz/.

Např. projekt realizovaný z dotace statutárního města Jihlavy v rámci PZM a MA21 v roce 2016 "Z pohádky do pohádky", žadatelem byl Spolek Děti a stromy vznikl v roce 2011 jako rodičovská iniciativa inspirovaná lesními mateřskými školami. Hlavními cíly spolku jsou podpora zdravého fungování rodiny a zdravého vývoje dětí ve všech aspektech významu pojmu zdraví, podpora aktivního a odpovědného přístupu k rodičovství a výchově dětí, environmentální výchova zahrnující veškeré výchovné, vzdělávací a osvětové činnosti, jejichž cílem je zvyšovat spoluodpovědnost lidí za současný i příští stav přírody i společnosti, dbát na smysluplné využívání místních zdrojů, rozvíjet citlivost, vstřícnost a tvořivost lidí při řešení problémů péče o přírodu i problémů lidské společnosti. V září 2011 spolek otevřel      

     Dětský lesní klub Hájenka, který nabízí rodinám celodenní péči o předškolní děti ve volné přírodě s důrazem na podporu environmentální výchovy, zdravého a udržitelného způsobu života. Poskytuje prostor rodinám ke společnému setkávání, tvoření a sdílení dovedností a zkušeností. Dětský lesní klub Hájenka je aktivním členem Asociace lesních mateřských škol (http://www.lesnims.cz), v rámci které sdílí zkušenosti s organizacemi s obdobným cílem činnosti a čerpá odborné know how, jak pracovat s dětmi v rámci environmentální výchovy ve volné přírodě.         

 

DDM Jihlava - http://www.ddmjihlava.cz/

V rámci této příspěvkové organizace města funguje řady zájmových kroužků/aktivit podporující vzdělávání pro udržitelný rozvoj – přírodovědný, rybářský, kynologický,  akvaristika apod., mimo jiné dětský klub Macík pro matky s dětmi. Základní myšlenkou je umožnit rodičům na MD a jejich dětem pohyb v dětském kolektivu a zapojit se do společných činností, které rozvíjejí vývoj dítěte zejména  ve  výtvarně-tvořivé činnosti, pohybových aktivitách, zpívání, cvičení, apod. DDM organizaje tématicky zaměřené dětské tábory, příměstské tábory, soutěže a turnaje.

 

Knihovna Jihlava - http://www.knihovna-ji.cz/

V rámci této příspěvkové organizace města jsou pořádané přednášky, výstavy a další osvětové akce i k tématům environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání.

http://www.knihovna-ji.cz/50-aktualni-akce.html

 

Muzeum Vysočiny Jihlavahttp://muzeum.ji.cz/ - organizuje řadu osvětových, vzdělávacích akcí a v mnoha spolupracuje s městem a dalšími partnery např. Muzejní a galerijní noc http://muzeum.ji.cz/str.php?parent_id=40&&id=40&&lang=czhttp://muzeum.ji.cz/str.php?parent_id=1&&id=1&&lang=cz.

V rámci oslav Dne Země pořádané Zdravým městem Jihlavou každoročně Museum Vysočiny Jihlava pořádá program a výstavu pro školy a širokou veřejnost. 

 

 • 10.2.B Spolupráce se střediskem ekologické výchovy nebo jinou organizací v oblasti environmentálního a globálního vzdělávání ?
  Statutární město Jihlava dlouhodobě a systematicky spolupracuje s Ekoinfocentrem, environmentálním centrem PodpoVRCH v ZOO Jihlava, Službami města Jihlavy, s.r.o., DDM Jihlava, VŠPJ, Knihovnou Jihlava, Museem Jihlava a další.

Hodnota indikátoru:

ANO

Sebehodnocení +1

Zvyšuje se počet organizací, se kterými město spolupracuje v oblasti environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání.

Hodnocení oponenta +1
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město od zavedení MA 21 více  spolupracuje mimo jiné i s neziskovými organizacemi

 • Síť ekologických poraden České republiky (STEP) = přednáška na téma jak ekologičtěji a úsporněji nakupovat a vést úřad
 • o.s. Hájenka = celoroční spolupráce + Den Země
 • RADAMOK, o.s.  = celoroční spolupráce + Den Země
 • Junák – český skaut, středisko Kopřivnice, z. s.  = celoroční spolupráce + Pochod generací
 • Spolupráce se střediskem Ekologické výchovy Sever = Dětské fórum (2010,11,12,13)
 • Uspořádání série vzdělávacích besed pro žáky ZŠ ve spolupráci s organizací Adra (v rámci projektu Od lokálního ke globálnímu)
 • CI2, o.p.s. = výpočet ES, BIO, spolupráce při kampaních

viz bod 10.2.1

 • 10.2.B Spolupráce se střediskem ekologické výchovy nebo jinou organizací v oblasti environmentálního a globálního vzdělávání ?
  ANO
Sebehodnocení +1

Město v tomto směru pravidelně a dlouhodobě spolupracuje s NNO působící jak v Kopřivnici, tak i celorepublikově.

Hodnocení oponenta +1

Město původně uvádělo sebehodnocení 0, ale po e-mailové konzultaci změnilo hodnocení na +1 a domnívám se, že správně. Uvedené aktivity jsou pro mírně pozitivní vývoj dostatečné.

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má kalkulovanou ekologickou stopu, jejíž hodnota je pod průměrem ČR. Město řeší oblast energetiky prostřednictvím energetického managementu, máme zřízenu pozici energetického manažera. 

Oblast udržitelné energetiky je zahrnuta do nového Strategického plánu udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 - 2030 a dalších koncepčních dokumentů. Těmito dokumenty se snažíme reagovat na měnící se klimatické podmínky.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Zde navrhuji změnit trend na "stabilní" (tedy ne +1, ale 0). Důvodem je mírně stoupající ekologická stopa. Ta je sice pod průměrem ČR a město Chrudim má dosti omezené možnosti ekologickou stopu ovlivnit, přesto se však nejedná o zlepšující se trend, ale mírně se zhoršující a vzhledem k ostatním indikátorů na celou oblast 10.3. pak "stabilní".

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má kalkulovanou ekologickou stopu, jejíž hodnota je pod průměrem ČR a měst, které tento indikátor sledují. Město má udržitelnou energetiku a ochranu klimatu jako jednu z priorit, aktivně spolupracuje v mezinárodních projektech. Od roku 2011 má město energetický management města. Vytvořilo sadu koncepčních a strategických dokumentů, jež jsou průběžně monitorovány a naplňovány konkrétními opatřeními snižujícími dopad na klimatické změny. Díky těmto opatřením město dlouhodobě snižuje spotřebu energií ve svých budovách.
Oblast udržitelné energetiky a ochrany klimatu je jednou z klíčových priorit SPRM
 

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město provádí výpočet jako ekologické stopy, tak uhlíkové stopy, má energetický management města a vytvořilo potřebné koncepční a strategické dokumenty.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Sebehodnocení +1

Ekologická stopa města je jedním z ukazatelů UR, který pravidelně sledujeme (rok 2010 a 2015).

Od roku 2011 došlo k výraznému poklesu ekologické stopy – ze 7,96 gha/obyvatele na 5,34 gha/obyvatele, tedy o 33 %. V roce 2010 dosahovala stopa Jihlavy nejvyšší hodnoty v rámci vzorku měst, které indikátor sledují. V roce 2015 dosahuje průměrných hodnot z hlediska ČR.

Město má zpracovanou Energetickou koncepci města, kterou průběžně naplňuje a aktualizuje.

Hodnocení oponenta +1

U ekologické stopy došlo k výraznému zlepšení, nicméně i po zlepšení se město dostalo přibližně na průměrnou hodnotu ekologické stopy v rámci ČR. Proto souhlasím s hodnocením +1.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Sebehodnocení +1

Situaci hodnotíme jako dobrou v porovnání s ostatními členy NSZM.  

Hodnocení oponenta +1
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
10.3.1 Má město vypočítanou ekologickou stopu pro městský úřad, pro zařízení v majetku města, případně pro celé město?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Pravidelně provádíme měření ekologické stopy města prostřednictvím kalkulátoru, který spravuje CI2.

V roce 2015 jsme si nechali zpracovat podrobný výpočet ekologické stopy města a MěÚ včetně závěrečné zprávy. Závěrečné zprávy jsou umístěny na webových stránkách města.

Ekologická stopa MěÚ v roce 2015 http://www.chrudim.eu/StaticFiles//cs/download/zdrave-mesto/es_meu_chrud_2015.pdf

Ekologická stopa města 2015 http://www.chrudim.eu/StaticFiles//cs/download/zdrave-mesto/ekologicka_stopa_mesta_chrudim_2015.pdf

Ekologická stopa je jedním z indikátorů, který je sledován u vize Strategického plánu udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 - 2030 pravidelně.

Průměrná ekologická stopa České republiky je 5,73 globálních hektarů na osobu, biologická kapacita je 2,67 globálních hektarů na osobu. Vzhledem ke stanoveným výpočtům za město Chrudim lze konstatovat, že město Chrudim je za sledované období pod celorepublikovým průměrem.

Z hlediska biokapacity nedošlo za pět let k výrazné změně. Hodnota 0,56 gha/obyvatele patří k podprůměrným hodnotám. Je to dáno zejména vysokým podílem ekologicky méně stabilních pozemků – zastavěných ploch a orné půdy v rámci administrativního území města.

Jsme si vědomi, že ve sledovaném období ekostopa narůstá, proto pro zmírnění ekologické stopy činíme následující opatření:

 • snažíme se zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů energie ve městě prostřednictvím nově nainstalované fotovoltaiky na budově MěÚ
 • zavedli jsme energetický management a zřídili pozici energetického manažera
 • podporujeme energeticky úsporná opatření v rámci aktivit samosprávy
 • při rekonstrukcích budov v majetku města podporujeme zvyšování energetické účinnosti
 • směrem k nízkoenergetickému či pasivnímu standardu
 • snažíme se snižovat spotřebu zboží a služeb, používáme dle možností certifikované ekologicky šetrné výrobky
 • podporujeme lokální produkty - regionální výrobek Železné hory
 • podporujeme udržitelné formy mobility (pěší doprava, cyklodoprava, veřejná
 • doprava)
 • snažíme se předcházet vzniku komunálních odpadů,
 • připravujeme programy pro opětovné využití všech druhů odpadů - Re use centrum apod.
 • realizace doporučení z Auditu udržitelného rozvoje – kategorie A MA 21,
 • relevantních z hlediska ekologické stopy.
 • zpracování Akčního plánu udržitelné energetiky města Chrudim v rámci Paktu starostů a primátorů
 • schválená Adaptační strategie města Chrudim na klimatickou změnu

V roce 2012 a 2015 máme výpočet i pro uhlíkovou stopu města.

 • 10.3.A Orientační ekologická stopa ?
  ANO

2014 - 4,03 gha/obyv., biokapacita 0,56  gha/obyv

2015 -  4,07 gha/osoba, biokapacita 0,56  gha/obyv

2016-  4,26 gha/osoba, biokapacita 0,56  gha/obyv

2017 - 5,21 gha/osoba, biokapacita 0,56  gha/obyv

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Ekologická stopa města je jedním z ukazatelů UR, který pravidelně sledujeme. Je také klíčovým indikátorem, který je vyhodnocován u vize Strategického plánu pro udržitelný rozvoj města Chrudimi 2015 - 2030. Sledujeme jak orientační, tak i podrobný výpočet. Snažíme realizovat opatření ke zmírnění ekologické stopy. Prostřednictvím energetického managementu dosahujeme požadovaných úspor. Realizujeme pilotní projekty. Snažíme se reagovat na nové výzvy vyplývající z měnících se klimatických podmínek.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

U trendu považuji za vhodné hodnocení 0, z důvodu stagnace, resp. mírného zhoršování ekologické stopy.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ekologická stopa města

Poprvé byla ekologická stopa městského úřadu Litoměřice propočítána v roce 2007 s hodnotou 1,76 gha/obyvatel. V roce 2014 byla zpracována ekologická stopa celého města Litoměřice v rámci projektu MAESTRO (švýcarské fondy), hodnota ekologické stopy města Litoměřice (s daty roku 2013) činí 4,71 gha/obyvatel. Ze srovnání ekologické stopy města Litoměřice vyplývá příznivý výsledek ekologické stopy města, který je pod průměrem ČR a měst, které tento indikátor sledují.

https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/priloha_20_ekologicka_stopa_mesto_litomerice.pdf

 • 10.3.A Orientační ekologická stopa ?
  4,71 gha/obyvatel
Hodnota indikátoru 10.3.A:

Ekologická stopa města je pod průměrem ČR a měst, které tento indikátor sledují.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má kalkulovanou ekologickou stopu, jejíž hodnota je pod průměrem ČR a měst, které tento indikátor sledují.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Vypočítává se již nejen ekologická stupa Městského úřadu, ale ekologická stopa města, která je pod průměrem ČR. Zde se tedy pravděpodobně již situace nemůže výrazně zlepšit a spíše se bude stabilizovat (možnost ovlivnit výši ekologické stopy je pro vedení města omezená, záleží hodně na podnikatelských subjektech působících v katastru města).

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ekologická stopa – 2011, 2015

http://www.jihlava.cz/ekologicka-stopa-mesta/ds-54483/p1=89108

Hodnota ES v roce 2010 (7,96 gha/obyv.) byla nejvyšší ve vzorku měst. Bylo to zejména díky vysoké výstavbě ve městě. V roce 2000 se Jihlava stala krajským městem, což znamenalo i přesun mnohých institucí a organizací do krajského města, nárůst pracovních míst a zvýšené nároky na bytovou výstavbu. V roce 2015 se hodnota přiblížila průměru ČR.

V roce 2017 statutární město Jihlava připravuje zopakovat dotazníkové šetření – sledování společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje A.1 Spokojenost obyvatel s místním společenstvím a A.3 Mobilita a místní přeprava v Jihlavě a B.10 Ekologická stopa města.

Šetření bude realizováno s finanční podporou SFŽP ČR v rámci projektu „Zkvalitnění MA21 v Jihlavě“, klíčová aktivita A 4: Hodnocení indikátorů ECI (A.1, A.3, B.10).

 • 10.3.A Orientační ekologická stopa ?
  5,34

Hodnota indikátoru:

Ekologická stopa (gha/obyv.) 5,34

Biokapacita (gha/obyv.) 0,65

(Město je závislé na svém zázemí (okolí). Ve srovnání  města na obyvatele biokapacitu ČR na obyvatele, která činí  2,5 gha.)

 

Sebehodnocení +2

Město začalo v roce 2011 měřit ekologickou stopu města a do roku 2015 došlo k pozitivnímu vývoji.

Hodnocení oponenta +1

Město výrazně snížilo ekologickou stopu, což je pozitivní jev. Na druhou stranu má nízkou biokapaqcitu oproti průměru ČR. S tím může těžko něco zásadního udělat, je závislé na svém zázemí. Nicméně jsem se kvůli nízkké biokapacitě rozhodl navrhnout snížení hodnocení z +2 na +1.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Výpočtu ekologické stopy města Kopřivnice a stanovení uhlíkové stopy MÚ Kopřivnice se budeme věnovat v průběhu roku 2017, kdy budou známy údaje za rok 2016. Společně s osvětovou kampaní „Naše klima – věc společná“ tvoří nedílnou součást žádosti o dotaci z MS kraje na podporu dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2017, vyhlášené radou kraje. Na tomto projektu bude odbor životního prostředí spolupracovat s organizací CI2, o.p.s. (nestátní nezisková organizace zaměřená na udržitelný rozvoj, vzdělávání, publikační činnost a vědu a výzkum).

Údaje z roku 2012:

•   Ekologická stopa: 5,48

•   Biokapacita: 0,46

Údaje z roku 2014:

•   Ekologická stopa: 4,71

•   Biokapacita: 0,47

 

Ekologická stopa města (výpočet a její vývoj)

http://www.ekostopa.cz/mesto/vysledky-podrobne/detail/29

 • 10.3.A Orientační ekologická stopa ?
  ANO
Sebehodnocení +1

ES i Biokapacitu si město nechává počítat co dva roky a pečlivě analyzuje obdržené výsledky. Za rok 2016 jsou data v současné době ve zpracování. 

Ve vývoji hodnoty ekologické stopy dochází k mírnému zlepšení, proto je hodnocení +1 adekvátní.

10.3.2 Lze najít ve městě tzv. příklady dobré praxe, které podporují udržitelný rozvoj?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Na webových stránkách https://www.dobrapraxe.cz/ lze najít příklady dobré praxe, které město zveřejnilo. Pod tímto odkazem najdete výběr z oblasti životního prostředí, sociální a vzdělávací i oblasti ekonomické.

Např.:

Hrou proti aids: https://zdravi.udrzitelne-mesto.cz/cz/priklady-dobre-praxe/chrudim-hrou-proti-aids-2

Den prevence duševních onemocnění pro studenty:https://zdravi.udrzitelne-mesto.cz/cz/priklady-dobre-praxe/chrudim-den-prevence

Den s Šancí:https://galerie.udrzitelne-mesto.cz/cz/priklady-dobre-praxe/chrudim-den-s-sanci-v-klasternich-zahradach

Chrudim za udržitelný svět:https://galerie.udrzitelne-mesto.cz/cz/priklady-dobre-praxe/chrudim-chrudim-za-udrzitelny-svet-2

Zveřejňování zakázek prostřednictvím webové aplikace: https://sprava.udrzitelne-mesto.cz/cz/priklady-dobre-praxe/chrudim-zverejnovani-zakazek-prostrednictvim-webove-aplikace

Adaptační strategie města na klimatickou změnu: https://sprava.udrzitelne-mesto.cz/cz/priklady-dobre-praxe/chrudim-adaptacni-strategie-mesta-na-klimatickou-zmenu

V rámci členství v MAS Chrudimsko, z.s. podporujeme regionální produkt "Železné hory". Město Chrudim je řešitelem projektu MAP II , kde jsou podporovány školy v rámci ORP právě vzhledem k aktivitám, které jsou realizovány v duchu 

Od roku 2015 město provádí systematický energetický management.

Od roku 2015 jsme zapojeni do Paktu starostů a primátorů. V letech 20107 - 2012, 2018 jsme se účastnili světové soutěže LivCom, která byla zaměřena na UR(organizována a zaštítěna UNEP).

 • 10.3.B Příklady dobré praxe (v oblasti ochrany klimatu) ?
  Ano

Město podporuje téma udržitelné energetiky a ochrany klimatu, připravujeme projekty souvisejících s ochranou klimatu ve spolupráci s energetickým manažerem. Tato tematika je zakotvena i ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 - 2030.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Příklady dobré praxe můžeme najít jak na samotném MěÚ, tak i u spolupracujících NNO.

Město se nově zabývá tématem udržitelné energetiky a ochranou klimatu.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Souhlasím se sebehodnocením města.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Příklady dobré praxe

Město propaguje téma udržitelné energetiky a ochrany klimatu již od r. 2000, kdy začalo s městskou podporou solárních kolektorů na ohřev vody. Od roku 2009 bylo město zapojeno do evropské kampaně štítkování veřejných budov DISPLAY. Od roku 2011 město provádí systematický energetický management. V rámci Strategického plánu rozvoje města Litoměřice je v rámci Rozvojové oblasti D „Litoměřice – město inovací: energeticky nezávislé a nízkoemisní město“ mj. definován cílový stav, při kterém občané města efektivní využívání energie berou jako svůj životní styl. Město Litoměřice je od roku 2014 aktivním a v ČR jako město zatím jediným členem evropského sdružení měst a obcí zaměřených na udržitelnou energetiku – Energy Cities.

Mezi významné akce do roku 2015, které souvisí s daným tématem patří: i) Konference energie pro města 21. století (mezinárodní akce); ii) Založení Platformy pro spolupráci Asociace energetických manažerů měst. Město se aktivně zapojuje do národních i mezinárodních projektů souvisejících s ochranou klimatu (projekty MAESTRO, READY 21, ProgRESsheat, aj.)

Mezi významné akce v letech 2015-2017, které souvisí s daným tématem patřily: i) Mezinárodní konference Energie, doprava a inovace (pro) města 21. století; ii) Oficiální vznik sdružení měst a obcí -Sdružení energetických manažerů měst a obcí; iii) 2 workshopy ve spolupráci s organizací CzechGlobe zaměřené na adaptační opatření ke změně klimatu; iv) osvětová akce Den udržitelného města zaměřená na problematiku udržitelné dopravy, energetiky (2015); v) akce "UŽÍT Litoměřice" zaměřená na problematiku udržitelné dopravy a energetiky (2017).

V roce 2017 město dostalo 2 ocenění za příklad dobré praxe: i) pasport budov; ii) Fond úspor energie.

 • 10.3.B Příklady dobré praxe (v oblasti ochrany klimatu) ?
  ANO
Hodnota indikátoru 10.3.B:

Město silně podporuje téma udržitelné energetiky a ochrany klimatu, aktivně se zapojuje do národních i mezinárodních projektů souvisejících s ochranou klimatu.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má udržitelnou energetiku a ochranu klimatu jako jednu z priorit, aktivně spolupracuje v mezinárodních projektech.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Situace je velmi dobrá a výrazně se už do budoucna aktivity asi zvyšovat nebudou. Město získalo v roce 2017 dvě ocenění za příklad dobré praxe, což svědčí o dobré situaci v této oblasti.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
 • 10.3.B Příklady dobré praxe (v oblasti ochrany klimatu) ?
  Ve sledovaném období město začalo zveřejňovat příklady dobré praxe i z oblasti snižování skleníkových plynů.

Hodnota indikátoru:

ANO

Sebehodnocení +1

Ve sledovaném období město začalo zveřejňovat příklady dobré praxe v systému DataPlán a zvyšuje frekvenci příspěvků v této sekci.

Hodnocení oponenta +1

Po konzultaci město snížilo původní hodnocení z +2 na +1, s čímž souhlasím. uvedené považuji spíše za mírný pokrok, než výrazný pokrok.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
 • Ocenění za webové stránky města o životním prostředí (Podle informací z CI2 jsme loni skončili šestí z cca 230 účastníků) http://zivotniprostredi.koprivnice.org/
 • Zateplení bytových domů – projekt  IPRM JIH, zateplení dvou ZŠ
 • Energetické štítky na ZŠ Alšova a ZŠ Milady Horákové

Pozn. energetika města:

Určitá část budov v majetku města se daří v průběhu posl. 5 let zateplit. Finančně náročné ale dlouhodobě návratné (20 až 30 let), proto probíhá jen tehdy, podaří-li se městu získat dotace (SFŽP, IPRM, Zelená úsporám). Dotace na zateplení jsou finančně nákladné, obtížně dostupné a město se musí ucházet pro konkrétní budovu vždy několikrát, než uspěje.

Městský úřad chce jít příkladem, a proto sám aktivně hledá způsoby,jak ekologičtěji a úsporněji nakupovat a vést úřad. Ve spolupráci se Sítí ekologických poraden STEP proběhla na podzim roku 2016 v rámci projektu podpořeného Ministerstvem životního prostředí environmentální analýza provozu úřadu, školení v ekologickém provozu a nakupování pro zaměstnance.

Poznej své boty - výstava na stromech

https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/koprivnice-poznej-sve-boty-vystava-na-stromech

Národní cena za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj:

https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/nszm-zdravy-moravskoslezsky-kraj-a-zdrave-mesto-koprivnice-ziskaly-prestizni-oceneni-v-soutezi-narodni-ceny-kvality-cr

Střípky dobré praxe:

https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/koprivnice-radnice-chce-byt-ekologictejsi

Plán rozvoje cyklistiky:

https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/koprivnice-mesto-pripravuje-plan-rozvoje-cyklistiky-s-nazvem-koprivnice-na-koleckach

Na kole do práce:

Od května 2015 se MÚ Kopřivnice zapojuje do projektu "Do práce na kole" a trend má vzestupnout tendenci, rok od roku se zapojuje čím dál více zaměstnanců, kteří nejen v květnu jezdí na kole dokud počasí dovolí. 

2015 - http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=na-kole-do-prace-jezdilo-16-uredniku&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=19423

2016 - http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=v-kvetnu-se-v-koprivnici-jezdilo-do-prace-na-kole&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1502

2017 - http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=do-prace-na-kole-bude-cely-kveten-jezdit-tricitka-uredniku&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=22450

Tisková zpráva

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=koprivnice-dava-informacim-zelenou&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=687

Kopřivnické noviny

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=mesto-bude-zadat-o-dotaci-na-zatepleni-tri-budov&clanek=20577

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=zatepleni-severniho-stitu-budovy-koprivnicke-radnice&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=21250

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=koprivnice-ziskala-dotaci-na-zatepleni-strediska-socialnich-sluzeb-na-ceske&clanek=22342

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=do-rekonstrukci-budov-vloni-mesto-investovalo-19-milionu&clanek=22052

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=radnice-bude-rozdavat-tasky-na-trideny-odpad&clanek=21328

 • 10.3.B Příklady dobré praxe (v oblasti ochrany klimatu) ?
  ANO
Sebehodnocení +1

Situaci hodnotíme jako velmi dobrou, ovšem v porovnání s jinými municipalitami je průměrná.  

Souhlasím se sebehodnocením města.

10.3.3 Existuje výpočet emisí CO2 pro město, resp. alespoň pro zařízení v majetku města?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Ve spolupráci s TIMUR jsme se podíleli na zpracování a otestování pilotní metodiky na zpracování uhlíkové stopy. Výpočet byl s CI2 opakován i v roce 20015.

Poprvé byla stanovena uhlíková stopa města v roce 2010 v rámci širšího projektu. Výsledná hodnota činila 5,387 tun CO2 ekv./obyv., tedy o 20 % nižší, než v roce 2015. Nárůst může být částečně vysvětlen zpřesněním metodiky (zejména použitím specifického emisního fakturu z Elektráren Opatovice v roce 2015), přesto je poměrně výrazný. Nárůst nastal ve všech složkách uhlíkové stopy, kromě land-use.

V roce 2015 jsme vstoupili do Paktu starostů a primátorů a dle metodiky zpracovali Akční plán udržitelné energetiky, jehož součástí je základní inventura emisí. Tímto přistoupením jsme se dobrovolně zavázali  ke zvýšení energetické účinnosti a k používání obnovitelných zdrojů energie na spravovaném území a tím ke snížení produkce emisí oxidu uhličitého (CO2). Zavázali jsme se tak ke splnění a překročení cíle Evropské unie snížit do roku 2020 emise CO2 o 20 %.

Závěry SEAP současně prokazují potenciál naplnění případného závazku snížení emisí o 30 % k roku 2030 oproti roku 2000, při současném trendu snižování energetické náročnosti.

Pakt starostů a primátorů: http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=8265&n=pakt%2Dstarostu%2Da%2Dprimatoru%2Dve%2Dmeste%2Dchrudim&p1=1944

V roce 2017 jsme schválili Adaptační strategii města Chrudim na klimatické změny. V nově připravovaném projektu se chceme zaměřit na provázání těchto dvou důležitých koncepčních dokumentů a provázat ji s možnostmi SMART.

Tabulka zachycuje přehled efektů plynoucích z úsporných opatření v zahrnutých sektorech v období 2015 - 2020

V grafu je uveden výsledek šetření v rámci základní inventury emisí a projekce do roku 2020 na základě plánovaných opatření v sektorech přímo ovlivněných městem a odhadu vývoje v ostatních sledovaných sektorech.

 • 10.3.C Emise CO2 a energetický management ?
  ANO
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Od roku 2015 máme zaveden energetický management a vytvořenu pozici energetického manažera.

V roce 2015 jsme vstoupili do Paktu starostů a primátorů a dle metodiky zpracovali Akční plán udržitelné energetiky, jehož součástí je základní inventura emisí. Tímto přistoupením jsme se dobrovolně zavázali  ke zvýšení energetické účinnosti a k používání obnovitelných zdrojů energie na spravovaném území a tím ke snížení produkce emisí oxidu uhličitého (CO?). Zavázali jsme se tak ke splnění a překročení cíle Evropské unie snížit do roku 2020 emise CO? o 20 %.

Závěry SEAP současně prokazují potenciál naplnění případného závazku snížení emisí o 30 % k roku 2030 oproti roku 2000, při současném trendu snižování energetické náročnosti.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↓ zhoršující se

Zde je prozatím trend spíše zhoršující se. Závazek do roku 2020 snížit emise oxidu uhličitého o 20 % je sice hezký, ale bylo by třeba jej doplnit konkrétními daty z poslední doby. Vzhledem k tomu, že je polovina roku 2019, pokud už teď nedochází k výraznému poklesu emisí, je závazek nereálný.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Uhlíková stopa

Výpočet emisí CO2 pro zařízení a budovy majetku města je k dispozici v rámci softwaru pro energetický management e-manažer, kde jsou emise CO2 přepočítávány na základě emisních faktorů za jednotlivé druhy energie. Aktuální hodnota za budovy a zařízení majetku města (včetně veřejného osvětlení) činí 12.900 tun CO2. Město má i nově vypočítanou uhlíkovou stopu celého města, která v roce 2014 (data za rok 2013) dosáhla hodnoty 5,65 tun CO2 ekv. Pokud srovnáme uhlíkovou stopu průměrného obyvatele Litoměřic s průměrem ČR (12,5 tun CO2 ekv.), je na tom město z hlediska produkce skleníkových plynů výrazně lépe.

 • 10.3.C Emise CO2 a energetický management ?
  5,65 t CO2
Hodnota indikátoru 10.3.C.:

Město sleduje svou uhlíkovou stopu jak pro majetek města, tak i pro celkové město.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má kalkulovanou uhlíkovou stopu, jejíž hodnota je pod průměrem ČR.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Uhlíková stopa je pravidelně vyhodnocována a je pod průměrem ČR, situace se tedy již nadále asi bude stabilizovat a nebude se výrazně zlepšovat.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Existují pouze údaje o emisích CO2 z energetických auditů, zpracovaných na objekty v majetku města s roční spotřebou energií větší než 700 GJ.

Příloha č. 2: Seznam realizovaných opatření z energetických auditů budov v majetku statutárního města Jihlavy

Jihlava nemá energetický management, emise CO2 se průběžně nesledují. Emise CO2 jsou ovlivňovány klimatickými podmínkami v daném roce.

V oblasti vytápění svých objektů město vyčerpalo téměř všechny možnosti reálných úspor a snížilo tak emise o minimálně 1 200 t CO2 za rok. V této hodnotě nejsou zahrnuty úspory emisí z dílčích opatření v menších objektech (např. výměna oken v mateřských školkách), na které se neprováděl energetický audit. Trend v této oblasti je spíše stabilní, určitý malý potenciál úspor je ještě v rekonstrukcích dosluhujících plynových kotelen městských objektů.

Ve veřejném osvětlení je možno snižovat emise CO2 nahrazováním výbojkových svítidel SHC svítidly s technologií LED a vlastní regulací. Provedenou výměnou 300 sodíkových svítidel 150 W v ulicích Žižkova, Havlíčkova a Jiráskova za svítidla LED se každý rok ušetří  174 MWh elektrické energie a  204  t CO2, což představuje  75 % původní spotřeby a emisí.  V těchto hodnotách nejsou zahrnuty úspory vzniklé montáží LED svítidel v dalších lokalitách (např. Bedřichov), na které se nečerpaly dotace a nezpracovával se tedy energetický audit, aby tyto úspory vyčíslil.

Pokud by se postupovalo podle aktualizovaného generelu veřejného osvětlení v Jihlavě a v průběhu následujících 20 let se postupně vyměnila všechna výbojková SHC svítidla za LED, snížila by spotřeba elektrické energie z původní hodnoty  3 038 MWh/rok na konečných  1081MWh/rok a emise CO2 z původních  3 554  t CO2/rok na konečných 1 264  t CO2/rok. Úspora elektrické energie by tak mohla dosáhnout 1 957 MWh/rok a snížení emisí   2 290  t CO2/rok, tzn. 64 % původních hodnot.

 

Příloha č. 3: Generel veřejného osvětlení v Jihlavě 2016

 

 • 10.3.C Emise CO2 a energetický management ?
  snížení emisí o 1 200 t CO2 za roK

emise CO2: viz. příloha č.2  

Ano, statutární město Jihlava má energetický management

Sebehodnocení +1

Město má zpacovaný energetický audit budov v majetku města a realizuje dle něj opatření.

Hodnocení oponenta +1

Zde se mi situace zdá být dobrá a asi by bylo možné hodnotit zmíněné jako výrazné zlepšení. Nicméně ponechávám sebehodnocení města, tedy hodnotu +1.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Výpočet emisí CO2 pro zařízení v majetku města:

2435,00 tun CO2 za rok 2016

2673,37 tun CO2 za rok 2015

 

Výpočet viz příloha z bodu 10.3.2

 

Emise CO2 je v roce 2016 je tedy nižší než v roce 2015. důvodem je vyšší využití biomasy v centrálním tepelném zdroji CZT (centrálního zásobování teplem) a větší podíl OZE od dodavatele elektřiny , což se dá vysledovat z údajů faktur za elektřinu.
 
Jedná se v obou sledovaných obdobích o emise CO2 z energie spotřebované  na stejné části majetku města.
 
Jednou za dva roky provádíme podrobný výpočet ekologické stopy.

 • 10.3.C Emise CO2 a energetický management ?
  ANO
Sebehodnocení 0

Celkový součet emisí CO2 se sice městu daří snižovat, situace však není stále uspokojivá ani dostatečně koncepčně řešena. 

Hodnocení oponenta +1

Vzhledem k tomu, že došlo k mírnému snížení hodnoty ekologické stopy a vyššímu využití biomasy v centrálním tepelném zdroji, domnívám se, že hodnocení může být mírně pozitivní, tedy +1.

10.3.4 Existuje energetická koncepce města. Má město energetického manažera?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město má zřízenou pozici energetického manažera od ledna roku 2015.

Máme schválenou Energetickou politiku města Chrudim - schválilo Zastupitelstvo města Chrudim dne 29.9.2014 usnesením č. Z/85/2014. Cíl energetické politiky vychází z aktuálního vývoje spotřeby energie ve městě a z výhledu dosažitelných úspor energie v připravovaných projektech.

Energetický management

Dlouhodobá vize, jež směřuje město k udržitelnému využití energie, vychází z již rozvinuté místní Agendy 21, v podobě Projektu Chrudim – Zdravé město, Strategického plánu a zavedeného energetického managementu v souladu s normou ČSN EN ISO 50001 – Systémy energetického managementu. Výhodou je tak zkušenost a tradice města v zapojování obyvatel do rozhodovacích procesů a tradice osvětového působení ze strany města.

Od roku 2015 se zabýváme systematicky problematikou energetického managementu.  Monitorujeme stav spotřeby v jednotlivých budovách města a jeho organizacích; analyzujeme tuto spotřebu a celkový stav budov a doporučuje vedení města vhodné investice; selekce umožňuje efektivněji využívat zdroje tam, kde představují největší potenciální přínos - úspory.

viz oblast 3 auditu - USV

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Od roku 2015 máme zaveden energetický management a vytvořenu pozici energetického manažera.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Souhlasím se sebehodnocením města.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Energetická koncepce, energetický manažer

Město má zřízenou pozici energetického manažera od února 2011. Od roku 2016 tuto pozici zastávají již 2 pracovníci.

Do roku 2015 byl zpracován energetický plán města Litoměřice (EPM) pro budovy a majetek města, který navazuje na Strategický plán rozvoje města do roku 2030. EPM je střednědobým koncepčním dokumentem, který na období 2014 - 2030 definuje základní vize, principy a priority energetického hospodářství města Litoměřice. Základním cílem energetického plánu je dosažení úspor energie ve výši 20 % do roku 2030 v rámci majetku města oproti referenční spotřebě energie v roce 2012.

Od roku 2015 se započalo s přípravou projektu PATH 2030 (NPŽP) v rámci kterého bude v roce dokončen Akční plán udržitelné energetiky a ochrany klimatu dle metodiky Paktu starostů a primátorů (SECAP). SECAP tedy na rozdíl od EPM již zahrhuje energetiku a dopad na klimatické změny celého města (domácnosti, podnikatelé, služby, doprava, apod.).

Akční plán udržitelné energetiky a ochrany klimatu (SECAP) se v současné době dokončuje a měl by být v průběhu letošního roku schválen, proto dosud není zveřejněn.

viz http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=700:energeticka-politika-msta-29-6-2015&catid=80:energeticky-management&Itemid=118

https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/priloha_3_1_energeticky_plan_mesta_litomerice_1.pdf

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Energetický management města a související koncepční dokumenty jsou na dobré úrovni.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má energetickou koncepci i energetického manažera, pracuje na Akčním plánu udržitelné energetiky a ochrany klimatu, dělá tedy v této oblasti v rámci svých možností maximum.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

ANO   

Územní energetická koncepce města Jihlavy byla schválena v roce 2004, k její realizaci byl zpracován akční plán.

V roce 2011 byla územní energetická koncepce vyhodnocena a aktualizována:

http://www.jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=496965

V současné době se připravuje druhé vyhodnocení a aktualizace.   

          

Statutární město Jihlava má zpracovaný Generel veřejného osvětlení v Jihlavě 2016 - viz. příloha č. 3.

Energetický management Statutární město Jihlava:

V letech 2000 – 2004 byla metodou EPC realizována úsporná opatření (optimalizace topných systémů a jejich regulace) a na 8 základních školách v Jihlavě. Předpokládané úspory byly ve výši 7 697 106 Kč, ve skutečnosti se ušetřilo 11 609 837 Kč.

Územní energetická koncepce města Jihlavy byla schválena jako součást změny č. 4 územního plánu města Jihlavy v únoru 2004.

V roce 2006 byl dokončen Akční plán realizace územní energetické koncepce města Jihlavy - studie uplatnění obnovitelných zdrojů energie v Jihlavě, který navrhl postup realizace úsporných opatření, především zateplením objektů v majetku města.

Aktualizovaná územní energetické koncepce (její regulativy) byla schválena  v rámci změny č. 8 územního plánu města Jihlavy v únoru 2013.

V srpnu 2016 byl zpracován generel veřejného osvětlení, který navrhl postupnou obnovu veřejného osvětlení v Jihlavě do roku 2037.

Potenciál energetických úspor byl stanoven v energetických auditech pro objekty v majetku města se spotřebou větší než 700 GJ/rok. Energetické audity byly zpracovávány postupně od roku 2002 a podle potřeby aktualizovány.

Realizace úsporných opatření, navržených v energetických auditech probíhala průběžně, podle finančních možností města a vypisovaných dotačních výzev, zejména z Operačního programu Životní prostředí na zateplování budov. Do konce roku 2016 bylo realizováno 75 % potenciálu úspor, Zbývající opatření mají buď špatnou ekonomickou návratnost nebo jejich realizaci brání jiné důvody, např. zákon o památkové péči. Předpokládaných úspor bylo dosaženo, spotřeba  energie na vytápění ve vybraných objektech je porovnávána v ročních intervalech.

V menších objektech (např. mateřských školkách), na které nebyl zpracován energetický audit se úsporná opatření realizují postupně, v rámci oprav (výměna oken nebo zdroje tepla, oprava fasády, střechy, odvlhčení apod.).

V objektech města Jihlavy je především sledovaná spotřeba energie na vytápění, případně ohřev TUV. Elektrická energie a energie pro technologická zařízení se zjišťuje pouze pro potřeby elektronických aukcí na dodavatele energií.

Spotřebu vody sleduje odbor školství, tělovýchovy a kultury v objektech škol a školek.

Na odboru rozvoje města je pracovník, který má v popisu práce:

 - energetik 
- projektový manažer 
- zajišťování energetických auditů městských zařízení 
- provádění energetické koncepce města 
- zajišťování úkolů dle zákona o hospodaření s energií a dle energetického zákona

Aalborgské závazky, kapitole 10. Od lokálního ke globálnímu - město se zde zavazuje i nadále usilovat o udržitelný rozvoj a realizovat energeticky úsporné projekty -  http://www.jihlava.cz/aalborgske-zavazky/d-513843/p1=104036

Sebehodnocení +1

Město má zpracovanou územní energetickou koncepci a energetika.

Hodnocení oponenta +1
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Existuje Energetický plán města Kopřivnice 2010-2022, EPM je zpracováno v rozsahu majetku města a jeho průběžné plnění se 1x ročně kontroluje indikátorem.

Pozice energetického manažera města - na MU Kopřivnice šestým rokem. Energetik působí jak v oblasti hospodaření s energiemi na majetku města, tak i celého území města v rámci projektu ES.

Energetický plán města Kopřivnice:

http://meu.koprivnice.cz/intranet/plany_strategie/EPM.pdf

 

Sebehodnocení +1

Město bylo s ohledem na vypracování Energetického plánu velmi aktivní a iniciativní, jelikož si bylo vědomo jeho potřebnosti. 

Hodnocení oponenta +1

Je pozitivní, že město má energetického manažera a má vypracovaný Energetický plán města.

...přehled aktuálních kompletních Auditů